Danh sách tiểu hành tinh/417801–417900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417801 2007 EV146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417802 2007 EF152 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417803 2007 EQ166 11/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
417804 2007 EU167 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
417805 2007 EV169 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417806 2007 ED171 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
417807 2007 EV187 15/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
417808 2007 EJ192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417809 2007 EN193 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417810 2007 EW205 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417811 2007 EB206 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417812 2007 EC210 08/03/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
417813 2007 EJ212 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417814 2007 EN216 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
417815 2007 EL217 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417816 2007 FA 16/03/2007 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
417817 2007 FX2 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
417818 2007 FT11 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417819 2007 FQ15 11/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
417820 2007 FX20 24/03/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
417821 2007 FF22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417822 2007 FJ23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417823 2007 FQ29 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417824 2007 FU29 20/03/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
417825 2007 FM32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417826 2007 FR38 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417827 2007 FG39 20/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
417828 2007 FA47 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
417829 2007 FS48 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
417830 2007 FE49 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
417831 2007 FP49 26/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
417832 2007 FV49 26/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
417833 2007 GG4 07/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
417834 2007 GH5 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417835 2007 GK32 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417836 2007 GP41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417837 2007 GZ52 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417838 2007 GU56 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417839 2007 GD65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417840 2007 GJ74 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
417841 2007 GT76 07/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
417842 2007 GF77 11/04/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
417843 2007 HS1 16/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
417844 2007 HP8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
417845 2007 HT32 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417846 2007 HL40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417847 2007 HR46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417848 2007 HZ51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417849 2007 HG57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417850 2007 HV58 23/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
417851 2007 HQ60 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417852 2007 HL61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417853 2007 HS96 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417854 2007 JM 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417855 2007 JN 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
417856 2007 JZ 06/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,6 km MPC · JPL
417857 2007 JE9 09/05/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
417858 2007 JK11 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417859 2007 JX12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
417860 2007 JK16 10/05/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
417861 2007 JW17 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417862 2007 JX23 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417863 2007 JN45 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
417864 2007 KQ3 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
417865 2007 LA28 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417866 2007 LY33 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
417867 2007 MO 16/06/2007 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
417868 2007 MX2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
417869 2007 MO6 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417870 2007 ME9 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417871 2007 MB24 24/06/2007 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
417872 2007 ND1 08/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
417873 2007 NJ4 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 900 m MPC · JPL
417874 2007 NC5 04/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 850 m MPC · JPL
417875 2007 OG1 18/07/2007 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
417876 2007 PX7 10/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
417877 2007 PP19 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417878 2007 PV21 09/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
417879 2007 PY23 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
417880 2007 PG26 11/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
417881 2007 PB46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417882 2007 PS48 11/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
417883 2007 QR3 23/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,4 km MPC · JPL
417884 2007 QB12 21/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
417885 2007 QZ16 16/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
417886 2007 RF6 13/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
417887 2007 RT10 07/09/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
417888 2007 RN11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
417889 2007 RO16 02/09/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
417890 2007 RD27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
417891 2007 RL32 05/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
417892 2007 RQ34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
417893 2007 RX38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
417894 2007 RW40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417895 2007 RN43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417896 2007 RU44 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417897 2007 RJ54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417898 2007 RL73 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417899 2007 RR98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417900 2007 RE102 11/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL