Danh sách tiểu hành tinh/41601–41700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41601 2000 SH78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41602 2000 SA81 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41603 2000 SN102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41604 2000 SO104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41605 2000 SV106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
41606 2000 SO108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41607 2000 SJ113 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41608 2000 SS114 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41609 2000 SR117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41610 2000 SR119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41611 2000 SY120 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41612 2000 SO124 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
41613 2000 SP144 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
41614 2000 SX145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41615 2000 SM149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41616 2000 SP149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41617 2000 SK151 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41618 2000 SU151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41619 2000 SM153 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41620 2000 SU160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41621 2000 SY161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
41622 2000 SP166 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41623 2000 SN167 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
41624 2000 SU167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41625 2000 SA168 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41626 2000 SQ170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41627 2000 SK171 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41628 2000 SW176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41629 2000 SA177 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41630 2000 SM185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
41631 2000 SN185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
41632 2000 SL204 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41633 2000 SR216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41634 2000 SO218 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41635 2000 SE220 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41636 2000 SZ220 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41637 2000 SA225 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41638 2000 SS225 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41639 2000 SD227 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41640 2000 SJ227 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41641 2000 SV229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41642 2000 SK230 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41643 2000 SH268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41644 2000 SC269 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41645 2000 SD269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41646 2000 SJ273 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41647 2000 ST275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41648 2000 SP276 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41649 2000 SA279 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41650 2000 SU280 29/09/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
41651 2000 ST293 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41652 2000 SA294 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41653 2000 SC294 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41654 2000 SE295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41655 2000 SJ302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41656 2000 SH303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41657 2000 SN308 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41658 2000 SP319 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41659 2000 SP358 24/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
41660 2000 SV362 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41661 2000 SK369 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
41662 2000 TB 01/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
41663 2000 TK16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41664 2000 TR16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41665 2000 TH18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41666 2000 TQ18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41667 2000 TE19 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
41668 2000 TP25 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41669 2000 TW28 06/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
41670 2000 TC29 03/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41671 2000 TF34 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
41672 2000 TX36 15/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
41673 2000 TU39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41674 2000 TV62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41675 2000 UZ1 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
41676 2000 UR2 24/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
41677 2000 UD7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41678 2000 UV7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41679 2000 UC8 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41680 2000 UY8 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41681 2000 UA10 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41682 2000 UP10 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41683 2000 UZ14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41684 2000 UL15 25/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
41685 2000 UG16 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41686 2000 UN16 29/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
41687 2000 UY16 30/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,9 km MPC · JPL
41688 2000 UV18 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41689 2000 UW18 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41690 2000 UR19 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41691 2000 UF25 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41692 2000 UC27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41693 2000 UU39 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41694 2000 UT41 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41695 2000 UN43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41696 2000 UF45 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41697 2000 UJ46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41698 2000 UO46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41699 2000 UT46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41700 2000 UV46 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL