Danh sách tiểu hành tinh/42601–42700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42601 1998 AN10 02/01/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
42602 1998 BX6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
42603 1998 BP12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42604 1998 BT15 24/01/1998 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
42605 1998 BR25 27/01/1998 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
42606 1998 DD 16/02/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
42607 1998 DQ10 23/02/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
42608 1998 DD24 28/02/1998 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
42609 Daubechies 1998 DB34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
42610 1998 DD35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
42611 1998 EU1 02/03/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
42612 1998 EL3 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42613 1998 EC4 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42614 Ubaldina 1998 EY6 02/03/1998 San Marcello L. Tesi, A. Caronia 2,2 km MPC · JPL
42615 1998 EV11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
42616 1998 EX20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
42617 1998 FJ1 20/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
42618 1998 FM8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
42619 1998 FE12 25/03/1998 Kleť Kleť Obs. 3,8 km MPC · JPL
42620 1998 FS13 26/03/1998 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
42621 1998 FW20 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42622 1998 FF26 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42623 1998 FT27 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42624 1998 FJ28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42625 1998 FZ29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42626 1998 FU31 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42627 1998 FF33 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42628 1998 FH41 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42629 1998 FL43 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42630 1998 FE47 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42631 1998 FR48 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42632 1998 FQ53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42633 1998 FW58 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42634 1998 FF60 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42635 1998 FS60 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42636 1998 FO61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42637 1998 FZ61 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42638 1998 FL62 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42639 1998 FW63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42640 1998 FX63 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42641 1998 FD65 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42642 1998 FQ66 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42643 1998 FX66 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42644 1998 FE67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42645 1998 FW67 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42646 1998 FF69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42647 1998 FY69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42648 1998 FR72 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42649 1998 FM76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42650 1998 FZ76 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42651 1998 FF77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42652 1998 FS78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42653 1998 FE88 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42654 1998 FC107 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42655 1998 FU108 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42656 1998 FU113 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42657 1998 FC117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42658 1998 FQ118 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42659 1998 FR121 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42660 1998 FR126 29/03/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,0 km MPC · JPL
42661 1998 FT126 29/03/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,1 km MPC · JPL
42662 1998 FQ133 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42663 1998 FD134 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42664 1998 FG143 29/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42665 1998 HF4 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
42666 1998 HU6 22/04/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
42667 1998 HK20 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42668 1998 HR20 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42669 1998 HH33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42670 1998 HY35 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42671 1998 HQ68 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42672 1998 HL91 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42673 1998 HL94 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42674 1998 HS95 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42675 1998 HW119 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42676 1998 HS121 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42677 1998 HY129 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42678 1998 HR130 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42679 1998 HL138 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42680 1998 HL143 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42681 1998 HV143 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42682 1998 HF145 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42683 1998 HS148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
42684 1998 HQ150 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
42685 1998 JY 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
42686 1998 JH1 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
42687 1998 JS1 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
42688 1998 JV4 01/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42689 1998 KX 23/05/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
42690 1998 KY5 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
42691 1998 KT11 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42692 1998 KG35 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42693 1998 KQ38 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42694 1998 KQ44 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42695 1998 KM54 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42696 1998 KO62 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42697 Lucapaolini 1998 LP2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
42698 1998 MB1 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
42699 1998 MO8 19/06/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42700 1998 MO10 19/06/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL