Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/40601–40700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40601 1999 RQ151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40602 1999 RO152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40603 1999 RD154 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40604 1999 RO154 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40605 1999 RA155 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40606 1999 RR157 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40607 1999 RH158 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40608 1999 RS159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40609 1999 RD160 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40610 1999 RF160 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
40611 1999 RS160 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40612 1999 RM162 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40613 1999 RR162 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40614 1999 RW162 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40615 1999 RD163 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40616 1999 RW163 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40617 1999 RZ163 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40618 1999 RG164 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40619 1999 RQ165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40620 1999 RH168 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40621 1999 RG169 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40622 1999 RY169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
40623 1999 RO170 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40624 1999 RJ171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40625 1999 RJ172 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
40626 1999 RP172 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40627 1999 RJ173 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40628 1999 RV173 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
40629 1999 RX173 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40630 1999 RA174 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40631 1999 RX174 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40632 1999 RJ175 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40633 1999 RR177 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40634 1999 RH178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40635 1999 RV179 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40636 1999 RW179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40637 1999 RP180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40638 1999 RS180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40639 1999 RW180 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40640 1999 RQ181 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
40641 1999 RV181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40642 1999 RW181 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40643 1999 RG182 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40644 1999 RH183 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40645 1999 RS183 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40646 1999 RV184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40647 1999 RD185 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40648 1999 RO185 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40649 1999 RY186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40650 1999 RS187 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40651 1999 RJ189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40652 1999 RP189 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40653 1999 RS190 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
40654 1999 RH191 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40655 1999 RM191 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
40656 1999 RY191 11/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40657 1999 RE192 13/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40658 1999 RD193 13/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40659 1999 RK193 13/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40660 1999 RH194 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40661 1999 RS194 07/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40662 1999 RD195 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40663 1999 RR195 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
40664 1999 RF196 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40665 1999 RE197 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40666 1999 RS197 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40667 1999 RB200 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40668 1999 RX200 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40669 1999 RN201 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40670 1999 RW201 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40671 1999 RE202 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
40672 1999 RJ202 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40673 1999 RL203 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40674 1999 RX203 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40675 1999 RU205 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40676 1999 RN206 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40677 1999 RP206 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40678 1999 RY206 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40679 1999 RO207 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40680 1999 RY209 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40681 1999 RL211 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
40682 1999 RM211 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
40683 1999 RB213 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40684 Vanhoeck 1999 RE214 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 2,6 km MPC · JPL
40685 1999 RL217 03/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
40686 1999 RD220 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
40687 1999 RS220 05/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
40688 1999 RL223 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40689 1999 RG224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
40690 1999 RV225 04/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
40691 1999 RH227 05/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
40692 1999 RE228 08/09/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
40693 1999 RX229 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
40694 1999 RY230 08/09/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
40695 1999 RA231 08/09/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
40696 1999 RU231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
40697 1999 RZ231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
40698 1999 RT232 08/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
40699 1999 RB235 08/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
40700 1999 RF235 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL