Danh sách tiểu hành tinh/415701–415800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415701 1997 EJ1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415702 1997 SD14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
415703 1997 US24 31/10/1997 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
415704 1998 BY5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415705 1998 HD10 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415706 1998 RR21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415707 1998 SM50 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415708 1998 SY97 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
415709 1998 UK12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415710 1998 WC2 18/11/1998 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
415711 1998 WT7 23/11/1998 Socorro LINEAR 350 m MPC · JPL
415712 1998 WL38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415713 1998 XX2 08/12/1998 Socorro LINEAR ATE · 370 m MPC · JPL
415714 1998 YZ19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415715 1999 AU23 09/01/1999 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
415716 1999 CV134 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415717 1999 CR140 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415718 1999 FS87 21/03/1999 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
415719 1999 HN7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415720 1999 RU215 07/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt cubewano ( 154 km MPC · JPL
415721 1999 SC 16/09/1999 Prescott P. G. Comba 780 m MPC · JPL
415722 1999 TV67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415723 1999 TL134 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415724 1999 TL171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415725 1999 TS294 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415726 1999 TC305 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415727 1999 TQ336 13/10/1999 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
415728 1999 UF33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
415729 1999 VL46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415730 1999 VS46 17/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415731 1999 VY95 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415732 1999 VY104 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
415733 1999 VF149 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415734 1999 VO153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415735 1999 WN15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415736 1999 XP147 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415737 1999 YH8 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415738 1999 YP18 29/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 650 m MPC · JPL
415739 2000 CW64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415740 2000 DU1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
415741 2000 DY113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415742 2000 DP114 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415743 2000 EN78 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
415744 2000 EA160 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
415745 2000 GV147 14/04/2000 Socorro LINEAR APO · 490 m MPC · JPL
415746 2000 JN10 07/05/2000 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
415747 2000 JD94 04/05/2000 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
415748 2000 KJ38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415749 2000 KE70 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
415750 2000 LW29 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
415751 2000 NE4 23/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415752 2000 OB22 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415753 2000 QR24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415754 2000 QU122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415755 2000 QB144 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
415756 2000 QL212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415757 2000 RS 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415758 2000 RO17 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
415759 2000 RA100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
415760 2000 RD103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415761 2000 SF23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 780 m MPC · JPL
415762 2000 SL31 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
415763 2000 SQ69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415764 2000 SD70 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
415765 2000 SM129 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
415766 2000 SG174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
415767 2000 SZ182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
415768 2000 SP228 28/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415769 2000 SU266 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
415770 2000 SJ342 24/09/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
415771 2000 TT26 02/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
415772 2000 TX67 03/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
415773 2000 UQ33 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415774 2000 UY62 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415775 2000 UH93 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
415776 2000 VQ1 01/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
415777 2000 VR6 01/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
415778 2000 VG19 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415779 2000 WA3 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
415780 2000 WO10 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415781 2000 WY10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415782 2000 WP14 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415783 2000 WM27 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415784 2000 WS51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415785 2000 WH74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415786 2000 WT93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
415787 2000 WK139 21/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415788 2000 WZ176 27/11/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
415789 2000 WO193 24/11/2000 Kitt Peak DLS 2,4 km MPC · JPL
415790 2000 XF3 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415791 2001 AR21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415792 2001 AS49 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415793 2001 BT2 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415794 2001 BR32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
415795 2001 CE49 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415796 2001 DD102 16/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415797 2001 EP18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
415798 2001 FB150 22/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415799 2001 FY193 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
415800 2001 FA204 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 650 m MPC · JPL