Danh sách tiểu hành tinh/415601–415700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415601 2014 QK344 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415602 2014 QK345 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
415603 2014 QN348 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415604 2014 QV348 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415605 2014 QX348 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415606 2014 QG350 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415607 2014 QP351 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415608 2014 QB353 20/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
415609 2014 QK353 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
415610 2014 QK354 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415611 2014 QS354 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415612 2014 QN355 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415613 2014 QW357 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415614 2014 QM358 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415615 2014 QA359 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415616 2014 QL359 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415617 2014 QP359 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415618 2014 QD360 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415619 2014 QX360 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415620 2014 QG361 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
415621 2014 QM361 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
415622 2014 QJ367 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415623 2014 QM367 16/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
415624 2014 QW370 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
415625 2014 QD371 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415626 2014 QF371 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415627 2014 QJ371 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
415628 2014 QV371 10/04/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
415629 2014 QX371 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415630 2014 QR374 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415631 2014 QM377 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415632 2014 QX377 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415633 2014 QJ378 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415634 2014 QX378 11/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415635 2014 QY378 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
415636 2014 QJ379 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
415637 2014 QL379 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
415638 2014 QW379 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415639 2014 QM380 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415640 2014 QT384 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415641 2014 QD385 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415642 2014 QE385 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415643 2014 QU386 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
415644 2014 QY387 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415645 2014 QV389 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415646 2014 QT393 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
415647 2014 QQ395 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415648 2014 QE397 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415649 2014 QE402 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
415650 2014 QB403 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415651 2014 QG403 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
415652 2014 QX405 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415653 2014 QG406 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415654 2014 QR408 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
415655 2014 QV409 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415656 2014 QF410 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415657 2014 QN410 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415658 2014 QO410 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415659 2014 QT410 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415660 2014 QF414 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
415661 2014 QW418 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
415662 2014 QK419 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415663 2014 QZ419 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415664 2014 QT420 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415665 2014 QG425 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415666 2014 QJ427 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
415667 2014 QX427 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415668 2014 QC428 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415669 2014 QN435 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415670 2014 QO435 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
415671 2014 RR9 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415672 2014 RH13 18/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
415673 2014 RP16 20/08/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
415674 2014 RB19 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415675 2014 RK19 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
415676 2014 RZ19 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415677 2014 RO20 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415678 2005 QU67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
415679 1994 UL12 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415680 2010 XC52 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415681 2009 DO90 15/09/2007 Mt. Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415682 2004 TL240 10/10/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
415683 2010 VX16 17/10/2010 Mt. Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415684 2013 LU17 23/10/2009 Mt. Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
415685 2012 CF56 14/07/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
415686 2009 VK102 26/03/2007 Mt. Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
415687 2010 HG48 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415688 5113 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
415689 1991 JN 06/05/1991 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
415690 1992 UB 21/10/1992 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
415691 1993 SM6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
415692 1995 SO9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415693 1995 SC34 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415694 1995 SP42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
415695 1996 GE2 15/04/1996 Haleakala AMOS 2,3 km MPC · JPL
415696 1996 GC5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415697 1996 TY16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415698 1996 TD31 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415699 1996 XL8 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415700 1996 XU23 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL