Danh sách tiểu hành tinh/416701–416800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416701 2005 AA45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416702 2005 AY47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
416703 2005 AY59 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
416704 2005 AK64 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
416705 2005 AR64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
416706 2005 AS65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416707 2005 AL69 14/12/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
416708 2005 AL74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
416709 2005 AB77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416710 2005 BR5 16/01/2005 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
416711 2005 BX15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416712 2005 BD28 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416713 2005 BR33 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
416714 2005 BC38 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,2 km MPC · JPL
416715 2005 CX18 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416716 2005 CY28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
416717 2005 CR29 01/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
416718 2005 CX34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416719 2005 CG43 02/02/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
416720 2005 CC50 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
416721 2005 CW62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416722 2005 CZ72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
416723 2005 CM76 03/02/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
416724 2005 CN76 03/02/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
416725 2005 CQ78 14/02/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416726 2005 CY78 14/02/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
416727 2005 CV79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416728 2005 CW80 02/02/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416729 2005 DC1 28/02/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
416730 2005 EF2 02/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
416731 2005 EO8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416732 2005 EJ17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416733 2005 EA27 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
416734 2005 EA31 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
416735 2005 EF34 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
416736 2005 EJ43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416737 2005 ER46 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
416738 2005 EK52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416739 2005 EH53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416740 2005 EP67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
416741 2005 EX69 08/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
416742 2005 EG70 01/02/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
416743 2005 EY74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
416744 2005 ES86 04/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
416745 2005 EG93 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416746 2005 EO93 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416747 2005 EH99 03/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
416748 2005 ET103 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
416749 2005 EK105 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416750 2005 EC108 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
416751 2005 ES117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
416752 2005 EL126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
416753 2005 EV135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
416754 2005 EM137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
416755 2005 EB141 10/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
416756 2005 EW143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
416757 2005 EJ148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416758 2005 EP155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
416759 2005 ET169 01/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
416760 2005 EQ193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
416761 2005 EL200 12/03/2005 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
416762 2005 EL202 08/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
416763 2005 EY213 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
416764 2005 EY215 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
416765 2005 ET218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
416766 2005 EU218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416767 2005 EO233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
416768 2005 EB234 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
416769 2005 EC237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416770 2005 ER245 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
416771 2005 EJ261 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
416772 2005 EQ272 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
416773 2005 EW274 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
416774 2005 EG286 04/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
416775 2005 EZ288 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416776 2005 EM298 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
416777 2005 EM312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
416778 2005 FY4 30/03/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
416779 2005 GR7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
416780 2005 GZ9 01/04/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
416781 2005 GH12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
416782 2005 GG19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
416783 2005 GA37 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
416784 2005 GU50 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
416785 2005 GD51 02/04/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416786 2005 GR53 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416787 2005 GY56 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
416788 2005 GT66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
416789 2005 GF68 02/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
416790 2005 GG69 02/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
416791 2005 GH71 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
416792 2005 GC83 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416793 2005 GR83 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
416794 2005 GW84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416795 2005 GL88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
416796 2005 GM94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416797 2005 GF97 07/04/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
416798 2005 GQ98 07/04/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416799 2005 GV110 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416800 2005 GD113 06/04/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL