Danh sách tiểu hành tinh/415501–415600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415501 2014 PO7 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415502 2014 PY7 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415503 2014 PN24 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
415504 2014 PU32 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415505 2014 PH39 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415506 2014 PP39 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415507 2014 PG41 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415508 2014 PG48 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415509 2014 PM48 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415510 2014 PA55 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415511 2014 PG56 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415512 2014 PH56 20/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
415513 2014 PB63 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
415514 2014 PC65 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415515 2014 PX69 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415516 2014 QA1 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415517 2014 QC18 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415518 2014 QH18 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415519 2014 QW18 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
415520 2014 QT23 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415521 2014 QP25 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415522 2014 QK28 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
415523 2014 QC32 17/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
415524 2014 QF32 04/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
415525 2014 QO35 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415526 2014 QS40 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415527 2014 QA50 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415528 2014 QV58 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415529 2014 QC63 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415530 2014 QS71 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415531 2014 QM72 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415532 2014 QA94 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415533 2014 QO104 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415534 2014 QD115 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415535 2014 QN115 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415536 2014 QO116 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
415537 2014 QX120 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415538 2014 QV129 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415539 2014 QW130 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415540 2014 QH138 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415541 2014 QY138 26/08/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
415542 2014 QF139 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
415543 2014 QU140 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
415544 2014 QO150 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415545 2014 QU152 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415546 2014 QB172 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415547 2014 QL175 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415548 2014 QH177 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415549 2014 QF178 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415550 2014 QZ190 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415551 2014 QG191 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415552 2014 QK196 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415553 2014 QW201 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415554 2014 QK210 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415555 2014 QG212 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
415556 2014 QX213 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415557 2014 QD217 17/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
415558 2014 QD221 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
415559 2014 QZ223 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415560 2014 QK224 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415561 2014 QB226 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415562 2014 QG229 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415563 2014 QQ233 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415564 2014 QD234 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415565 2014 QQ235 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415566 2014 QY239 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415567 2014 QS240 21/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
415568 2014 QX244 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415569 2014 QR247 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415570 2014 QG261 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415571 2014 QB265 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
415572 2014 QU266 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415573 2014 QQ267 23/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
415574 2014 QD275 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415575 2014 QL275 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415576 2014 QC277 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415577 2014 QU277 01/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
415578 2014 QU282 03/05/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
415579 2014 QY289 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415580 2014 QJ300 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415581 2014 QM300 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415582 2014 QR300 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415583 2014 QU301 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415584 2014 QS302 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415585 2014 QT302 30/07/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
415586 2014 QC307 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
415587 2014 QD308 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
415588 2014 QP308 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415589 2014 QT308 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415590 2014 QX309 03/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
415591 2014 QQ310 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
415592 2014 QK311 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415593 2014 QE312 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415594 2014 QH313 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415595 2014 QB316 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415596 2014 QW320 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415597 2014 QK321 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415598 2014 QF325 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
415599 2014 QG328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415600 2014 QZ336 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL