Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/415201–415300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415201 2012 HW 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415202 2012 HH11 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415203 2012 HT12 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415204 2012 HZ14 27/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
415205 2012 HG17 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
415206 2012 HU18 10/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
415207 2012 HP29 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415208 2012 HA32 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415209 2012 HC35 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415210 2012 HW38 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415211 2012 HJ39 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
415212 2012 HV40 22/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
415213 2012 HX43 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
415214 2012 HQ44 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415215 2012 HV49 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
415216 2012 HW49 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
415217 2012 HT54 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415218 2012 HC56 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415219 2012 HO60 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
415220 2012 HE61 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415221 2012 HT62 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
415222 2012 HL65 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
415223 2012 HN65 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415224 2012 HH66 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
415225 2012 HP66 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415226 2012 HM67 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415227 2012 HH68 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415228 2012 HS72 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415229 2012 HM73 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415230 2012 HT75 22/02/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
415231 2012 HY75 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415232 2012 HS78 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415233 2012 HL79 08/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
415234 2012 JB1 29/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
415235 2012 JZ3 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415236 2012 JF9 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415237 2012 JV12 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
415238 2012 JE13 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415239 2012 JW16 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
415240 2012 JQ19 27/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
415241 2012 JR20 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415242 2012 JE23 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
415243 2012 JN25 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415244 2012 JO33 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
415245 2012 JD39 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415246 2012 JD41 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415247 2012 JH42 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415248 2012 JM43 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415249 2012 JV44 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415250 2012 JX47 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415251 2012 JB53 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415252 2012 JC58 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415253 2012 JB61 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415254 2012 JB63 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415255 2012 KK19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415256 2012 KG22 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415257 2012 KY22 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415258 2012 KW23 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415259 2012 KA26 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415260 2012 KR28 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415261 2012 KK30 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415262 2012 KQ49 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415263 2012 LT12 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
415264 2012 LM14 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415265 2012 RB5 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
415266 2013 BA 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415267 2013 BQ45 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415268 2013 CM89 26/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415269 2013 CO165 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415270 2013 CT170 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415271 2013 CA190 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415272 2013 EB8 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415273 2013 EV14 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415274 2013 EL45 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
415275 2013 EF58 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415276 2013 EJ110 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415277 2013 EJ122 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415278 2013 EP123 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415279 2013 FV7 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415280 2013 FY9 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
415281 2013 FA15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415282 2013 FK16 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415283 2013 FU19 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415284 2013 FS20 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415285 2013 FN23 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
415286 2013 GX3 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415287 2013 GR8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415288 2013 GS8 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415289 2013 GK27 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415290 2013 GF40 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
415291 2013 GG44 03/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
415292 2013 GL44 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
415293 2013 GV47 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
415294 2013 GY53 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415295 2013 GW63 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415296 2013 GG68 09/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
415297 2013 GB70 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
415298 2013 GH72 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415299 2013 GE79 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415300 2013 GD81 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL