Danh sách tiểu hành tinh/412801–412900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412801 2014 PK27 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412802 2014 PH28 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412803 2014 PK28 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412804 2014 PT28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412805 2014 PG29 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412806 2014 PH29 16/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
412807 2014 PC30 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412808 2014 PJ32 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412809 2014 PV32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412810 2014 PP34 14/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
412811 2014 PA35 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412812 2014 PL36 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412813 2014 PU36 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412814 2014 PN37 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412815 2014 PT37 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412816 2014 PG38 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412817 2014 PO38 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412818 2014 PE39 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412819 2014 PQ39 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412820 2014 PU39 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
412821 2014 PV39 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412822 2014 PP40 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
412823 2014 PU40 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412824 2014 PF41 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412825 2014 PK41 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412826 2014 PF42 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412827 2014 PK42 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412828 2014 PU44 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412829 2014 PY44 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412830 2014 PP45 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412831 2014 PQ45 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
412832 2014 PB46 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412833 2014 PN46 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412834 2014 PQ46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412835 2014 PP48 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412836 2014 PW48 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412837 2014 PP49 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412838 2014 PB50 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412839 2014 PC50 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412840 2014 PF50 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
412841 2014 PY50 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412842 2014 PB52 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412843 2014 PM52 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412844 2014 PS52 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412845 2014 PV52 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412846 2014 PF53 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412847 2014 PL53 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412848 2014 PR53 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
412849 2014 PO54 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412850 2014 PL55 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412851 2014 PY55 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
412852 2014 PL56 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
412853 2014 PQ56 20/09/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
412854 2014 PT56 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412855 2014 PU56 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
412856 2014 PY57 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412857 2014 PK62 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
412858 2014 PD63 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412859 2014 PH64 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412860 2014 PX64 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412861 2014 PO67 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412862 2014 PV69 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
412863 2014 PH70 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412864 2014 PJ70 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412865 2014 QT 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
412866 2014 QC1 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
412867 2014 QF1 04/08/2010 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
412868 2014 QO1 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412869 2014 QP2 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412870 2014 QL3 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412871 2014 QB10 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
412872 2014 QR15 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
412873 2014 QV15 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412874 2014 QK18 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412875 2014 QL18 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412876 2014 QU18 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
412877 2014 QE21 09/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
412878 2014 QA24 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412879 2014 QG24 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412880 2014 QB25 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412881 2014 QD25 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412882 2014 QZ25 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412883 2014 QH28 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
412884 2014 QE30 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412885 2014 QF30 22/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412886 2014 QG33 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412887 2014 QJ36 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
412888 2014 QM37 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
412889 2014 QX39 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412890 2014 QT40 03/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
412891 2014 QX49 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412892 2014 QP52 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412893 2014 QL54 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412894 2014 QW62 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412895 2014 QY64 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412896 2014 QQ70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412897 2014 QE78 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412898 2014 QW78 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412899 2014 QW81 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412900 2014 QV95 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL