Danh sách tiểu hành tinh/411801–411900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411801 2012 CM57 14/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
411802 2012 DW2 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411803 2012 DQ3 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411804 2012 DF6 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411805 2012 DY9 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
411806 2012 DD12 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411807 2012 DA18 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
411808 2012 DN22 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
411809 2012 DX24 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411810 2012 DA25 25/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
411811 2012 DU25 04/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
411812 2012 DT27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
411813 2012 DX27 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
411814 2012 DK28 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
411815 2012 DG30 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411816 2012 DP31 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411817 2012 DF33 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411818 2012 DR33 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411819 2012 DO34 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411820 2012 DZ36 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
411821 2012 DB37 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411822 2012 DO40 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411823 2012 DT41 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411824 2012 DP43 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411825 2012 DC44 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411826 2012 DH44 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411827 2012 DW45 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411828 2012 DA47 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411829 2012 DD47 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411830 2012 DL47 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
411831 2012 DX47 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411832 2012 DS48 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411833 2012 DA50 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411834 2012 DT50 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411835 2012 DZ50 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411836 2012 DO51 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
411837 2012 DY52 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411838 2012 DY54 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411839 2012 DU55 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411840 2012 DW55 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411841 2012 DU56 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411842 2012 DP57 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411843 2012 DU58 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411844 2012 DF59 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411845 2012 DU61 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411846 2012 DD63 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
411847 2012 DP65 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
411848 2012 DW72 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411849 2012 DZ72 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411850 2012 DP74 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411851 2012 DV74 05/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
411852 2012 DC75 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411853 2012 DU75 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
411854 2012 DU76 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411855 2012 DX76 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
411856 2012 DR82 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411857 2012 DH83 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411858 2012 DL83 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411859 2012 DF84 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411860 2012 DP86 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
411861 2012 DY86 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411862 2012 DY90 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411863 2012 DK92 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411864 2012 DT92 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411865 2012 DL95 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
411866 2012 DQ95 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411867 2012 DX96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411868 2012 EE 26/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
411869 2012 EO 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411870 2012 ES 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411871 2012 EV 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411872 2012 EG1 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411873 2012 EN2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411874 2012 EW2 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411875 2012 EW4 25/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
411876 2012 EE7 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411877 2012 FQ 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411878 2012 FN5 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411879 2012 FP8 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411880 2012 FS10 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411881 2012 FO11 17/10/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
411882 2012 FQ15 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411883 2012 FT25 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411884 2012 FX25 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411885 2012 FQ26 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411886 2012 FF28 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411887 2012 FA29 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
411888 2012 FK32 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411889 2012 FE33 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411890 2012 FJ35 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411891 2012 FK36 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411892 2012 FT36 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411893 2012 FD39 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411894 2012 FC40 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
411895 2012 FH40 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411896 2012 FQ40 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411897 2012 FV40 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411898 2012 FN41 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411899 2012 FF42 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411900 2012 FK46 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL