Danh sách tiểu hành tinh/412701–412800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412701 2014 OH279 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412702 2014 OD280 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
412703 2014 OD286 26/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412704 2014 OT292 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412705 2014 OC293 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
412706 2014 OE294 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412707 2014 OL294 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412708 2014 OV294 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412709 2014 OB295 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412710 2014 OY295 26/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
412711 2014 OF296 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412712 2014 OJ297 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412713 2014 OA298 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412714 2014 OH298 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
412715 2014 OH299 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412716 2014 OP299 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412717 2014 OA307 05/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
412718 2014 OM310 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412719 2014 OP316 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
412720 2014 OX316 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
412721 2014 OP329 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
412722 2014 OR333 09/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
412723 2014 OX333 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412724 2014 OM334 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412725 2014 OT339 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412726 2014 OO341 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412727 2014 OX343 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412728 2014 OA344 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
412729 2014 OG344 19/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
412730 2014 OR346 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412731 2014 OV346 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412732 2014 OT347 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
412733 2014 OY349 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412734 2014 OF353 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412735 2014 OD355 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
412736 2014 OV355 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412737 2014 OP358 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
412738 2014 OA359 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412739 2014 OS359 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412740 2014 OY359 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412741 2014 OE360 21/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
412742 2014 OK360 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412743 2014 OV360 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412744 2014 OD362 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412745 2014 OX362 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412746 2014 OO363 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412747 2014 OB367 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412748 2014 OD367 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412749 2014 OV368 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412750 2014 OV369 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412751 2014 OC370 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412752 2014 OE370 19/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412753 2014 OP374 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
412754 2014 OF375 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
412755 2014 OA376 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412756 2014 OE377 05/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
412757 2014 OW377 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
412758 2014 OU378 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412759 2014 OJ380 08/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
412760 2014 OX380 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
412761 2014 OF381 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412762 2014 OC382 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412763 2014 OK384 09/03/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
412764 2014 OE385 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412765 2014 OP385 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412766 2014 OD386 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
412767 2014 OO386 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412768 2014 OQ386 12/03/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
412769 2014 OS386 25/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
412770 2014 OB387 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412771 2014 OC387 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412772 2014 OD387 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412773 2014 ON387 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412774 2014 OU388 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412775 2014 OP389 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412776 2014 OS390 07/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
412777 2014 PY2 13/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
412778 2014 PB6 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
412779 2014 PS6 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412780 2014 PL10 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412781 2014 PS10 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412782 2014 PZ11 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412783 2014 PY12 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412784 2014 PX13 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412785 2014 PQ15 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
412786 2014 PB17 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412787 2014 PE17 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412788 2014 PA19 26/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412789 2014 PC19 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412790 2014 PZ20 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412791 2014 PT21 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412792 2014 PU21 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412793 2014 PW21 16/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
412794 2014 PN22 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
412795 2014 PQ22 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412796 2014 PS22 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412797 2014 PZ22 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412798 2014 PF23 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412799 2014 PB25 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
412800 2014 PG25 26/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL