Danh sách tiểu hành tinh/41201–41300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41201 1999 WF4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
41202 1999 WX6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
41203 1999 WK7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
41204 1999 WX8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 15 km MPC · JPL
41205 1999 WZ8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,1 km MPC · JPL
41206 Sciannameo 1999 WG9 27/11/1999 Osservatorio Polino Polino Obs. 3,9 km MPC · JPL
41207 1999 WK9 29/11/1999 Bédoin P. Antonini 2,3 km MPC · JPL
41208 1999 WL9 29/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,6 km MPC · JPL
41209 1999 WB15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
41210 1999 WN18 27/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
41211 1999 XB1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,7 km MPC · JPL
41212 1999 XO1 02/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41213 Mimoun 1999 XG2 02/12/1999 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,7 km MPC · JPL
41214 1999 XZ3 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41215 1999 XH4 04/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
41216 1999 XG5 04/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
41217 1999 XT6 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
41218 1999 XK10 05/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41219 1999 XR11 06/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
41220 1999 XV12 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41221 1999 XQ13 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
41222 1999 XH15 02/12/1999 Ondřejov L. Kotková 6,1 km MPC · JPL
41223 1999 XD16 07/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
41224 1999 XX17 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41225 1999 XY17 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41226 1999 XZ17 03/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41227 1999 XN18 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41228 1999 XT18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41229 1999 XB19 03/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41230 1999 XE20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41231 1999 XS20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41232 1999 XK21 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41233 1999 XX22 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41234 1999 XP23 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41235 1999 XB24 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41236 1999 XH24 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41237 1999 XM25 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41238 1999 XU25 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41239 1999 XD26 06/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41240 1999 XO26 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41241 1999 XV26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41242 1999 XY26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41243 1999 XG29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41244 1999 XY30 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41245 1999 XJ37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,1 km MPC · JPL
41246 1999 XZ38 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41247 1999 XQ39 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41248 1999 XG40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41249 1999 XJ40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41250 1999 XA41 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41251 1999 XD41 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41252 1999 XJ42 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41253 1999 XP43 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41254 1999 XT43 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41255 1999 XV43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41256 1999 XX45 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41257 1999 XG46 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41258 1999 XB47 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41259 1999 XH52 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41260 1999 XZ53 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41261 1999 XA54 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41262 1999 XZ55 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41263 1999 XM56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41264 1999 XF58 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
41265 1999 XG58 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41266 1999 XP58 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41267 1999 XK60 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41268 1999 XO64 07/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
41269 1999 XX65 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41270 1999 XK68 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41271 1999 XQ71 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41272 1999 XH72 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41273 1999 XL72 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41274 1999 XS72 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41275 1999 XP78 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41276 1999 XG83 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41277 1999 XS85 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41278 1999 XA90 07/12/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41279 Trentman 1999 XD95 08/12/1999 Olathe L. Robinson 8,8 km MPC · JPL
41280 1999 XJ95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
41281 1999 XZ95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
41282 1999 XO96 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41283 1999 XM99 07/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
41284 1999 XP102 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41285 1999 XM106 04/12/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
41286 1999 XN106 04/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41287 1999 XZ106 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
41288 1999 XD107 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41289 1999 XN107 04/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
41290 1999 XB108 04/12/1999 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
41291 1999 XE108 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
41292 1999 XH108 04/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
41293 1999 XY108 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41294 1999 XH109 04/12/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
41295 1999 XM110 04/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
41296 1999 XY119 05/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
41297 1999 XE123 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41298 1999 XT123 07/12/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
41299 1999 XY125 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41300 1999 XZ126 07/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL