Danh sách tiểu hành tinh/41301–41400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41301 1999 XP127 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 8,8 km MPC · JPL
41302 1999 XO129 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
41303 1999 XP139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41304 1999 XA141 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
41305 1999 XK143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 13 km MPC · JPL
41306 1999 XT146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
41307 1999 XA149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
41308 1999 XA154 08/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
41309 1999 XT157 08/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41310 1999 XC158 08/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41311 1999 XR166 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41312 1999 XU167 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
41313 1999 XD168 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41314 1999 XN168 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41315 1999 XU168 10/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41316 1999 XJ187 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
41317 1999 XO191 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41318 1999 XT196 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41319 1999 XJ208 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41320 1999 XJ209 13/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41321 1999 XM209 13/12/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
41322 1999 XK212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41323 1999 XM212 14/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41324 1999 XO212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41325 1999 XR212 14/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41326 1999 XY212 14/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41327 1999 XD217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
41328 1999 XP220 14/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41329 1999 XM221 15/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41330 1999 XU225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
41331 1999 XB232 09/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41332 1999 XM233 03/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41333 1999 XL238 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41334 1999 XE242 13/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
41335 1999 XL244 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41336 1999 XX244 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
41337 1999 XN258 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
41338 1999 YF4 25/12/1999 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
41339 1999 YR9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
41340 1999 YO14 31/12/1999 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
41341 1999 YZ21 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
41342 1999 YC23 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
41343 2000 AY9 03/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41344 2000 AR16 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41345 2000 AB18 03/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41346 2000 AW19 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
41347 2000 AR22 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
41348 2000 AH23 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41349 2000 AA24 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41350 2000 AJ25 03/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41351 2000 AS27 03/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
41352 2000 AT31 03/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41353 2000 AB33 03/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
41354 2000 AW33 03/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41355 2000 AF36 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41356 2000 AZ51 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
41357 2000 AD52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41358 2000 AJ54 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41359 2000 AG55 04/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41360 2000 AN68 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41361 2000 AO76 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41362 2000 AJ81 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41363 2000 AA90 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41364 2000 AD96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41365 2000 AO98 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41366 2000 AU98 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41367 2000 AP99 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41368 2000 AA100 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41369 2000 AG100 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41370 2000 AA101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41371 2000 AB101 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
41372 2000 AC101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41373 2000 AR101 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41374 2000 AW101 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41375 2000 AD102 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41376 2000 AT103 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
41377 2000 AB104 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
41378 2000 AP105 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41379 2000 AS105 05/01/2000 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
41380 2000 AM113 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
41381 2000 AG117 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41382 2000 AV124 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41383 2000 AH138 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41384 2000 AJ138 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41385 2000 AQ138 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41386 2000 AD140 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41387 2000 AE140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41388 2000 AJ140 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41389 2000 AM140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41390 2000 AX145 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41391 2000 AX148 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41392 2000 AA149 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
41393 2000 AV151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41394 2000 AW162 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
41395 2000 AY169 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41396 2000 AG175 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41397 2000 AS175 07/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
41398 2000 AH177 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41399 2000 AR177 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41400 2000 AR185 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL