Danh sách tiểu hành tinh/411901–412000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411901 2012 FF47 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411902 2012 FA54 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411903 2012 FJ54 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411904 2012 FU56 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411905 2012 FQ59 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411906 2012 FU59 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
411907 2012 FP61 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411908 2012 FY62 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411909 2012 FK63 13/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411910 2012 FN63 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411911 2012 FO65 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411912 2012 FS66 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411913 2012 FZ66 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411914 2012 FD67 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411915 2012 FS68 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411916 2012 FT68 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
411917 2012 FZ68 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411918 2012 FK69 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
411919 2012 FF70 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411920 2012 FG70 23/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
411921 2012 FR73 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411922 2012 FR74 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
411923 2012 FZ75 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411924 2012 FD82 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411925 2012 FE82 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
411926 2012 FN83 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
411927 2012 GB1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411928 2012 GP2 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411929 2012 GX2 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411930 2012 GX3 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411931 2012 GS7 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
411932 2012 GQ8 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411933 2012 GL9 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411934 2012 GB10 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411935 2012 GO10 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411936 2012 GY12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
411937 2012 GH19 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411938 2012 GY19 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411939 2012 GV21 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411940 2012 GA22 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411941 2012 GY23 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
411942 2012 GD24 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
411943 2012 GZ25 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411944 2012 GY29 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
411945 2012 GS30 10/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
411946 2012 GB36 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411947 2012 GE37 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
411948 2012 GR37 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
411949 2012 HB6 24/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
411950 2012 HY14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411951 2012 HE15 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411952 2012 HX16 06/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
411953 2012 HJ18 16/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
411954 2012 HS19 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
411955 2012 HS21 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411956 2012 HG28 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411957 2012 HS30 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411958 2012 HH34 22/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
411959 2012 HS36 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411960 2012 HZ37 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411961 2012 HM38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411962 2012 HD42 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411963 2012 HC44 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
411964 2012 HB45 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411965 2012 HJ46 09/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
411966 2012 HO46 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
411967 2012 HW47 28/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
411968 2012 HH49 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411969 2012 HV50 17/11/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
411970 2012 HE52 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411971 2012 HZ53 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411972 2012 HU56 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411973 2012 HU58 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411974 2012 HY58 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
411975 2012 HV59 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411976 2012 HF64 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411977 2012 HT65 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411978 2012 HN66 01/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
411979 2012 HV69 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
411980 2012 HK74 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411981 2012 HJ78 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411982 2012 JN2 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411983 2012 JD3 05/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
411984 2012 JN8 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411985 2012 JF16 11/03/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
411986 2012 JY16 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411987 2012 JG18 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411988 2012 JJ23 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
411989 2012 JY23 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
411990 2012 JB27 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411991 2012 JY38 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411992 2012 JG40 21/02/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
411993 2012 JQ40 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
411994 2012 JX45 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
411995 2012 JF52 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
411996 2012 JW52 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
411997 2012 JH61 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
411998 2012 KA9 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
411999 2012 KE12 26/08/2008 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
412000 2012 KG16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also