Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/411701–411800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411701 2011 YH60 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411702 2011 YO60 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411703 2011 YT67 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411704 2011 YU67 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411705 2011 YN69 16/04/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
411706 2011 YS69 01/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411707 2011 YB70 02/05/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
411708 2011 YR78 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411709 2011 YU78 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411710 2012 AQ2 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
411711 2012 AX4 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411712 2012 AK8 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411713 2012 AY18 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411714 2012 AU20 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411715 2012 AU23 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411716 2012 BE4 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411717 2012 BL8 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411718 2012 BP14 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
411719 2012 BU14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
411720 2012 BS15 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411721 2012 BL19 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411722 2012 BC21 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411723 2012 BM21 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411724 2012 BK26 30/10/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
411725 2012 BH28 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411726 2012 BQ29 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
411727 2012 BG38 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
411728 2012 BT41 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411729 2012 BU51 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411730 2012 BA52 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411731 2012 BN52 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
411732 2012 BE54 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
411733 2012 BK54 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411734 2012 BP55 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411735 2012 BE56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411736 2012 BF56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411737 2012 BA69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411738 2012 BB70 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411739 2012 BG70 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411740 2012 BV72 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411741 2012 BV82 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411742 2012 BY83 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411743 2012 BN87 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411744 2012 BF88 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411745 2012 BM89 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411746 2012 BM94 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
411747 2012 BG95 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411748 2012 BA96 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411749 2012 BM100 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
411750 2012 BE104 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
411751 2012 BH107 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411752 2012 BS108 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
411753 2012 BT108 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
411754 2012 BA109 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411755 2012 BD109 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411756 2012 BR109 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
411757 2012 BT109 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
411758 2012 BV109 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411759 2012 BP110 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411760 2012 BB120 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411761 2012 BB122 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411762 2012 BZ124 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411763 2012 BV126 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411764 2012 BT128 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411765 2012 BV129 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
411766 2012 BJ130 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411767 2012 BN132 30/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
411768 2012 BW132 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
411769 2012 BH133 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411770 2012 BE134 05/12/1997 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
411771 2012 BY137 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411772 2012 BY141 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411773 2012 BZ143 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411774 2012 BX146 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411775 2012 BJ148 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411776 2012 BW148 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411777 2012 BM149 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411778 2012 CZ6 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411779 2012 CO7 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411780 2012 CW7 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411781 2012 CM9 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411782 2012 CA10 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411783 2012 CW10 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411784 2012 CZ11 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411785 2012 CJ13 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411786 2012 CD16 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411787 2012 CO16 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411788 2012 CU17 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
411789 2012 CX20 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411790 2012 CB23 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411791 2012 CZ25 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411792 2012 CQ33 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
411793 2012 CB34 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411794 2012 CB40 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411795 2012 CJ44 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411796 2012 CO44 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411797 2012 CY50 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411798 2012 CO51 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411799 2012 CD57 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411800 2012 CF57 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL