Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/409501–409600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409501 2005 SL223 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409502 2005 SZ234 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
409503 2005 SL241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409504 2005 SY246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409505 2005 ST258 23/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
409506 2005 SU262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409507 2005 SX264 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409508 2005 SB286 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
409509 2005 SX291 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409510 2005 TM3 12/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
409511 2005 TC4 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
409512 2005 TL22 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409513 2005 TL38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409514 2005 TG52 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409515 2005 TY53 01/10/2005 Socorro LINEAR 21344| 2,4 km MPC · JPL
409516 2005 TJ54 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
409517 2005 TE60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409518 2005 TG62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,1 km MPC · JPL
409519 2005 TQ74 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
409520 2005 TP77 06/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
409521 2005 TM81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409522 2005 TD89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
409523 2005 TS108 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409524 2005 TO110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409525 2005 TR112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409526 2005 TX112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
409527 2005 TE115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409528 2005 TP127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409529 2005 TY131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409530 2005 TB138 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
409531 2005 TG138 07/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
409532 2005 TT142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409533 2005 TU143 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409534 2005 TQ149 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409535 2005 TO163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409536 2005 TP175 03/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
409537 2005 TH178 01/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
409538 2005 TQ187 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409539 2005 UV3 26/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
409540 2005 UM11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409541 2005 UV14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409542 2005 UP22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409543 2005 UF38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409544 2005 UU38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409545 2005 UX56 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
409546 2005 UG59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
409547 2005 UL69 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
409548 2005 UV69 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
409549 2005 UJ74 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
409550 2005 UX74 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409551 2005 UV77 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409552 2005 UP92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409553 2005 UQ93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409554 2005 UM94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409555 2005 UA95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409556 2005 UO99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409557 2005 UV100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409558 2005 UX103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409559 2005 UO109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409560 2005 UY109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409561 2005 UR113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409562 2005 UV114 22/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
409563 2005 UO115 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409564 2005 UX120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409565 2005 UD121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409566 2005 UV124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409567 2005 UC148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409568 2005 UE157 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409569 2005 UC168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409570 2005 UR170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409571 2005 UT180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409572 2005 UK182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409573 2005 UZ183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
409574 2005 UP191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409575 2005 UM197 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
409576 2005 UT197 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409577 2005 UB198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409578 2005 UK199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409579 2005 UJ206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
409580 2005 UC216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409581 2005 UU216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409582 2005 UM223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409583 2005 UU223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409584 2005 UZ228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409585 2005 UO234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409586 2005 UQ243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409587 2005 UJ251 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
409588 2005 UC270 28/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
409589 2005 UD270 28/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
409590 2005 UA287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409591 2005 UU289 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409592 2005 UG291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
409593 2005 UK295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409594 2005 UA307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409595 2005 UP319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409596 2005 UL331 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409597 2005 UC352 29/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
409598 2005 UJ353 29/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
409599 2005 UB361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409600 2005 UG364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL