Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/408501–408600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408501 2013 JO24 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408502 2013 JP24 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408503 2013 JT24 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
408504 2013 JM25 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408505 2013 JZ25 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408506 2013 JJ26 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408507 2013 JK27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408508 2013 JA28 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408509 2013 JW30 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408510 2013 JO31 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408511 2013 JS32 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
408512 2013 JT32 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408513 2013 JO36 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
408514 2013 JT36 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408515 2013 JY36 16/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
408516 2013 JF37 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408517 2013 JK37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
408518 2013 JZ37 27/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
408519 2013 JB38 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
408520 2013 JC38 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408521 2013 JB39 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408522 2013 JQ39 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408523 2013 JK40 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408524 2013 JS41 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408525 2013 JR43 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408526 2013 JV43 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408527 2013 JZ43 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408528 2013 JP46 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408529 2013 JB47 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408530 2013 JP47 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408531 2013 JB48 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408532 2013 JF48 06/11/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
408533 2013 JR48 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
408534 2013 JD51 28/07/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
408535 2013 JR51 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408536 2013 JN52 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408537 2013 JX53 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408538 2013 JY53 17/07/2009 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
408539 2013 JO54 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408540 2013 JT54 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408541 2013 JE55 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408542 2013 JL55 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
408543 2013 JH60 15/01/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
408544 2013 JJ60 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408545 2013 JT60 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408546 2013 JN61 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408547 2013 JX61 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408548 2013 KQ3 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408549 2013 KM5 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408550 2013 KW5 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408551 2013 KG8 08/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
408552 2013 KH8 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408553 2013 KM8 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408554 2013 KR9 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408555 2013 KK10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408556 2013 KB11 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408557 2013 KQ11 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408558 2013 KP12 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408559 2013 KT12 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408560 2013 KA14 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408561 2013 KC14 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408562 2013 KJ14 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408563 2013 KD15 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408564 2013 KJ17 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408565 2013 KQ18 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
408566 2013 LR1 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408567 2013 LL3 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408568 2013 LL4 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
408569 2013 LG5 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408570 2013 LO5 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408571 2013 LP5 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 3,2 km MPC · JPL
408572 2013 LU5 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
408573 2013 LH6 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408574 2013 LA7 22/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
408575 2013 LG8 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
408576 2013 LK11 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408577 2013 LU11 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408578 2013 LK13 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408579 2013 LR16 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408580 2013 LN18 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408581 2013 LR18 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
408582 2013 LB19 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408583 2013 LT20 22/04/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
408584 2013 LK22 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408585 2013 LW22 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408586 2013 LL23 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408587 2013 LV24 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408588 2013 LZ24 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408589 2013 LZ25 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408590 2013 LP26 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408591 2013 LA32 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408592 2013 LE32 16/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
408593 2013 LG32 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408594 2013 LJ32 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408595 2013 LP33 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408596 2013 LG34 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408597 2013 LB35 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408598 2013 MB2 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408599 2013 MJ2 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408600 2013 ME6 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL