Danh sách tiểu hành tinh/408201–408300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408201 2013 EZ33 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408202 2013 EM34 21/08/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
408203 2013 EQ39 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408204 2013 EZ39 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408205 2013 EM43 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408206 2013 EJ45 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
408207 2013 EH49 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408208 2013 EM49 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408209 2013 ED54 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408210 2013 EW59 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
408211 2013 EO62 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
408212 2013 EJ64 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408213 2013 EN66 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408214 2013 ES66 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408215 2013 EP68 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408216 2013 EC71 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408217 2013 EF73 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408218 2013 EE79 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
408219 2013 EP81 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408220 2013 EJ85 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408221 2013 EW86 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408222 2013 EM87 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408223 2013 EL90 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408224 2013 EO90 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408225 2013 EK91 01/11/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
408226 2013 EW91 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408227 2013 EP94 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
408228 2013 ED95 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408229 2013 EM96 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408230 2013 EA97 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408231 2013 ES97 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408232 2013 EN98 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
408233 2013 EK99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408234 2013 EY100 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408235 2013 EW101 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408236 2013 EU102 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408237 2013 EJ103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
408238 2013 EF104 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408239 2013 EH105 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408240 2013 ES109 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408241 2013 EE111 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408242 2013 EF113 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408243 2013 EA116 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408244 2013 EH117 23/03/2009 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
408245 2013 EA120 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408246 2013 EL121 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408247 2013 EL123 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408248 2013 EC125 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408249 2013 EC127 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408250 2013 EY127 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
408251 2013 EB128 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408252 2013 EU128 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408253 2013 EV128 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
408254 2013 FA 10/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408255 2013 FT2 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408256 2013 FY2 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
408257 2013 FT6 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
408258 2013 FN8 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408259 2013 FZ8 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
408260 2013 FN9 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
408261 2013 FD10 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408262 2013 FL11 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
408263 2013 FL12 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408264 2013 FX15 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408265 2013 FA16 08/08/2010 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
408266 2013 FL16 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
408267 2013 FA17 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408268 2013 FC17 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408269 2013 FG18 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408270 2013 FL18 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
408271 2013 FN18 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408272 2013 FO19 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408273 2013 FR19 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408274 2013 FJ21 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408275 2013 FK21 26/08/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
408276 2013 FV21 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408277 2013 FE23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408278 2013 FB27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408279 2013 GM 18/01/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
408280 2013 GP 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
408281 2013 GJ1 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408282 2013 GY3 24/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408283 2013 GE4 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408284 2013 GG9 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408285 2013 GK9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408286 2013 GK11 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408287 2013 GR11 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408288 2013 GT11 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408289 2013 GN12 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408290 2013 GX12 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408291 2013 GF13 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408292 2013 GT14 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408293 2013 GV14 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408294 2013 GD15 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408295 2013 GP15 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408296 2013 GY16 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408297 2013 GE20 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
408298 2013 GH20 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408299 2013 GP23 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
408300 2013 GH24 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL