Danh sách tiểu hành tinh/408301–408400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408301 2013 GK24 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408302 2013 GA27 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408303 2013 GO27 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408304 2013 GP28 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408305 2013 GP29 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
408306 2013 GB30 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408307 2013 GG31 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408308 2013 GF33 18/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408309 2013 GG33 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408310 2013 GY36 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
408311 2013 GN37 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408312 2013 GL38 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408313 2013 GU40 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408314 2013 GV40 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408315 2013 GL42 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408316 2013 GQ43 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408317 2013 GU43 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408318 2013 GG47 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408319 2013 GC49 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
408320 2013 GE50 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408321 2013 GF50 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408322 2013 GR52 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408323 2013 GZ52 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408324 2013 GA53 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408325 2013 GF53 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
408326 2013 GU53 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408327 2013 GM55 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
408328 2013 GY63 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408329 2013 GA67 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408330 2013 GE68 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
408331 2013 GW71 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
408332 2013 GO73 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408333 2013 GT73 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408334 2013 GN74 06/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
408335 2013 GZ74 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408336 2013 GK75 26/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
408337 2013 GZ75 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408338 2013 GM77 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408339 2013 GH78 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408340 2013 GO79 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
408341 2013 GR79 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408342 2013 GB81 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408343 2013 GM81 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408344 2013 GN81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408345 2013 GJ82 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408346 2013 GC83 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408347 2013 GK83 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
408348 2013 GL83 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408349 2013 GS83 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
408350 2013 GS84 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408351 2013 GU84 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408352 2013 GD85 02/07/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
408353 2013 GM86 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408354 2013 GC87 31/03/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
408355 2013 GX88 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
408356 2013 GE89 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408357 2013 GS89 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408358 2013 GU89 26/06/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
408359 2013 GO90 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408360 2013 GT90 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408361 2013 GF91 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
408362 2013 GG91 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408363 2013 GS91 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408364 2013 GW91 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408365 2013 GX91 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408366 2013 GZ91 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408367 2013 GM93 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408368 2013 GN94 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408369 2013 GP94 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
408370 2013 GS94 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408371 2013 GF95 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408372 2013 GH95 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408373 2013 GQ95 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408374 2013 GW95 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408375 2013 GZ95 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
408376 2013 GG96 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
408377 2013 GU96 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408378 2013 GB98 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408379 2013 GC98 17/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
408380 2013 GP98 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408381 2013 GP99 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
408382 2013 GU99 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408383 2013 GG100 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408384 2013 GH101 11/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408385 2013 GJ101 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408386 2013 GQ102 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408387 2013 GF103 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408388 2013 GC104 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408389 2013 GK105 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408390 2013 GX105 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408391 2013 GM106 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408392 2013 GX108 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408393 2013 GG109 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
408394 2013 GQ109 08/06/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
408395 2013 GE111 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
408396 2013 GL111 16/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
408397 2013 GU111 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408398 2013 GV111 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408399 2013 GY111 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
408400 2013 GZ111 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL