Danh sách tiểu hành tinh/407901–408000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407901 2012 BN142 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407902 2012 BR142 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
407903 2012 BO143 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407904 2012 BK144 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407905 2012 BB145 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407906 2012 BG145 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407907 2012 BJ149 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407908 2012 BK149 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407909 2012 BT150 13/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
407910 2012 BU152 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
407911 2012 CF6 31/01/2012 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
407912 2012 CV6 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407913 2012 CC7 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407914 2012 CC8 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407915 2012 CR8 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407916 2012 CA9 25/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407917 2012 CH10 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407918 2012 CU11 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407919 2012 CR12 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407920 2012 CJ15 25/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407921 2012 CJ16 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407922 2012 CP18 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407923 2012 CC19 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
407924 2012 CM24 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407925 2012 CO24 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407926 2012 CT27 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407927 2012 CD28 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407928 2012 CP29 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407929 2012 CP31 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407930 2012 CP32 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407931 2012 CZ32 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407932 2012 CC34 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407933 2012 CV34 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407934 2012 CF37 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407935 2012 CY37 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407936 2012 CV40 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
407937 2012 CZ40 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407938 2012 CH42 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407939 2012 CN42 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407940 2012 CZ44 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407941 2012 CA45 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407942 2012 CG45 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407943 2012 CE50 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407944 2012 CJ51 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
407945 2012 DA 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407946 2012 DF 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
407947 2012 DH 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407948 2012 DF5 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407949 2012 DJ5 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407950 2012 DM6 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407951 2012 DU6 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407952 2012 DC8 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407953 2012 DC9 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 2,0 km MPC · JPL
407954 2012 DQ9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407955 2012 DB10 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407956 2012 DM12 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407957 2012 DF15 28/10/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
407958 2012 DP17 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407959 2012 DQ18 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407960 2012 DA20 28/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
407961 2012 DR21 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407962 2012 DO22 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
407963 2012 DV23 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407964 2012 DX23 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407965 2012 DH24 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407966 2012 DO25 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407967 2012 DT29 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407968 2012 DJ33 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407969 2012 DY35 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
407970 2012 DK37 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407971 2012 DH39 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407972 2012 DP40 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407973 2012 DV40 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407974 2012 DO43 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407975 2012 DS43 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407976 2012 DB45 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407977 2012 DV47 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407978 2012 DW47 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407979 2012 DW48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
407980 2012 DT49 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407981 2012 DT52 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407982 2012 DV53 21/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
407983 2012 DL55 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
407984 2012 DB60 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407985 2012 DG60 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407986 2012 DA65 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407987 2012 DH65 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407988 2012 DH70 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407989 2012 DO70 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407990 2012 DW70 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407991 2012 DU71 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407992 2012 DS72 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407993 2012 DA75 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407994 2012 DZ76 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407995 2012 DX77 02/03/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
407996 2012 DG78 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407997 2012 DS78 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407998 2012 DK80 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407999 2012 DP82 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408000 2012 DJ83 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also