Danh sách tiểu hành tinh/408001–408100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408001 2012 DU88 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408002 2012 DT90 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408003 2012 DS92 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
408004 2012 DX92 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408005 2012 DR93 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408006 2012 DG94 06/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
408007 2012 DH94 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408008 2012 DW95 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408009 2012 DD96 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408010 2012 DQ97 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408011 2012 EK2 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408012 2012 EA3 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408013 2012 EB4 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408014 2012 ER4 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408015 2012 ES5 11/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
408016 2012 EG9 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408017 2012 EG11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408018 2012 EW12 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408019 2012 EY15 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408020 2012 FK5 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408021 2012 FB6 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408022 2012 FG8 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408023 2012 FQ9 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408024 2012 FN10 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408025 2012 FL11 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
408026 2012 FT14 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408027 2012 FX14 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408028 2012 FX15 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408029 2012 FY32 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408030 2012 FE37 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408031 2012 FL38 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408032 2012 FM40 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408033 2012 FO42 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
408034 2012 FU47 19/12/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
408035 2012 FC48 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408036 2012 FE49 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408037 2012 FF49 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408038 2012 FP49 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408039 2012 FJ51 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408040 2012 FX53 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408041 2012 FD55 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408042 2012 FQ64 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408043 2012 FN66 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408044 2012 FA67 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408045 2012 FQ67 27/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
408046 2012 FV67 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408047 2012 FO70 07/11/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
408048 2012 FW71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408049 2012 FO72 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
408050 2012 FD73 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408051 2012 FM73 13/11/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
408052 2012 FM74 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
408053 2012 FP75 26/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
408054 2012 FW75 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
408055 2012 FX75 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408056 2012 FL76 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
408057 2012 FV77 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408058 2012 FN81 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408059 2012 FA82 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408060 2012 FP82 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408061 2012 FV82 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
408062 2012 GB4 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408063 2012 GZ7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408064 2012 GZ9 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408065 2012 GV13 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
408066 2012 GE16 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
408067 2012 GK19 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408068 2012 GO23 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408069 2012 GA26 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408070 2012 GF28 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408071 2012 GA30 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408072 2012 GY30 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
408073 2012 GA32 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408074 2012 GC36 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408075 2012 HM5 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408076 2012 HR10 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408077 2012 HO12 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
408078 2012 HE16 29/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
408079 2012 HY31 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408080 2012 HM35 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408081 2012 HU40 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408082 2012 HN41 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408083 2012 HC46 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408084 2012 HD52 30/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408085 2012 HO53 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408086 2012 HO56 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
408087 2012 HY56 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
408088 2012 HP57 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408089 2012 HF58 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408090 2012 HA59 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408091 2012 HB61 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408092 2012 HB69 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
408093 2012 JQ3 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408094 2012 JP31 25/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408095 2012 JV51 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
408096 2012 KV19 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408097 2012 TW19 09/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
408098 2013 AW 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
408099 2013 AM45 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408100 2013 AX50 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL