Danh sách tiểu hành tinh/407801–407900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407801 2011 YF54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
407802 2011 YA61 10/02/2008 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
407803 2011 YJ67 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407804 2011 YB68 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407805 2011 YY72 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
407806 2011 YQ73 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407807 2011 YP75 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407808 2012 AK3 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
407809 2012 AC4 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
407810 2012 AN4 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407811 2012 AZ5 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
407812 2012 AP6 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
407813 2012 AE7 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407814 2012 AP8 02/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
407815 2012 AY8 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407816 2012 AR9 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407817 2012 AW13 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407818 2012 AG14 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407819 2012 AU18 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407820 2012 AR21 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
407821 2012 BS 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407822 2012 BT 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
407823 2012 BR4 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
407824 2012 BF5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407825 2012 BZ12 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407826 2012 BG13 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
407827 2012 BR15 19/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
407828 2012 BX15 21/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
407829 2012 BS17 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407830 2012 BG18 01/10/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
407831 2012 BN18 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407832 2012 BF19 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407833 2012 BJ24 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
407834 2012 BL24 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
407835 2012 BT24 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407836 2012 BV24 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407837 2012 BD25 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407838 2012 BC26 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407839 2012 BC29 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407840 2012 BS29 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
407841 2012 BJ30 10/03/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
407842 2012 BL32 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
407843 2012 BU32 18/01/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
407844 2012 BF33 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407845 2012 BH35 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407846 2012 BW44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
407847 2012 BT52 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407848 2012 BZ52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407849 2012 BC54 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407850 2012 BL54 04/12/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
407851 2012 BW54 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407852 2012 BV55 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407853 2012 BC60 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
407854 2012 BF62 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407855 2012 BV64 29/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
407856 2012 BS66 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407857 2012 BM68 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407858 2012 BN69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407859 2012 BJ70 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407860 2012 BS70 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407861 2012 BG71 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407862 2012 BC72 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407863 2012 BM72 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407864 2012 BR72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
407865 2012 BX72 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407866 2012 BJ73 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
407867 2012 BH81 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407868 2012 BG82 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407869 2012 BS85 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
407870 2012 BQ86 16/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
407871 2012 BB90 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407872 2012 BM90 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407873 2012 BM91 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407874 2012 BN91 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407875 2012 BD92 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
407876 2012 BL93 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407877 2012 BT93 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
407878 2012 BN100 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407879 2012 BD103 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
407880 2012 BE103 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407881 2012 BP103 22/02/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
407882 2012 BG104 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
407883 2012 BQ104 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
407884 2012 BL106 04/12/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
407885 2012 BR107 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
407886 2012 BF110 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
407887 2012 BW110 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407888 2012 BE111 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
407889 2012 BM111 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407890 2012 BR111 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
407891 2012 BA112 13/12/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
407892 2012 BM117 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
407893 2012 BH122 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407894 2012 BW124 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407895 2012 BP125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407896 2012 BW125 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407897 2012 BG127 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407898 2012 BZ128 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
407899 2012 BQ136 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407900 2012 BV136 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL