Danh sách tiểu hành tinh/406101–406200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406101 2006 UJ335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406102 2006 VV3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406103 2006 VR4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406104 2006 VZ7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406105 2006 VQ9 11/11/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
406106 2006 VW9 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406107 2006 VB10 11/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
406108 2006 VU10 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
406109 2006 VX22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406110 2006 VW27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406111 2006 VQ29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406112 2006 VR33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406113 2006 VZ36 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406114 2006 VF42 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406115 2006 VP43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406116 2006 VX43 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406117 2006 VB50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406118 2006 VM52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406119 2006 VY52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406120 2006 VP58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406121 2006 VB60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406122 2006 VP62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406123 2006 VU62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406124 2006 VT64 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406125 2006 VP65 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
406126 2006 VC70 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406127 2006 VR82 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406128 2006 VT82 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406129 2006 VN84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406130 2006 VF85 13/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406131 2006 VY96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406132 2006 VM98 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406133 2006 VF102 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406134 2006 VJ103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,8 km MPC · JPL
406135 2006 VB104 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406136 2006 VL108 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
406137 2006 VP109 30/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
406138 2006 VM111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
406139 2006 VW113 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406140 2006 VA114 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406141 2006 VE115 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406142 2006 VM116 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
406143 2006 VK118 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406144 2006 VP127 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406145 2006 VP130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406146 2006 VR131 15/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
406147 2006 VA136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406148 2006 VO140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406149 2006 VH150 09/11/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
406150 2006 VV154 08/11/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
406151 2006 VB155 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406152 2006 VK169 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406153 2006 VM169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406154 2006 VT170 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406155 2006 VU171 08/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
406156 2006 VA172 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
406157 2006 WT4 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
406158 2006 WM6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406159 2006 WU11 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406160 2006 WQ17 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406161 2006 WP26 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
406162 2006 WF35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406163 2006 WB38 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
406164 2006 WH38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406165 2006 WC40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
406166 2006 WY45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406167 2006 WM47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406168 2006 WS47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406169 2006 WX50 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406170 2006 WN52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406171 2006 WC58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
406172 2006 WB72 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406173 2006 WF72 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406174 2006 WC74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406175 2006 WB78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406176 2006 WQ80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406177 2006 WQ81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406178 2006 WO94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406179 2006 WL98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406180 2006 WV99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
406181 2006 WC100 19/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
406182 2006 WD100 22/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
406183 2006 WW101 19/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
406184 2006 WX108 15/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
406185 2006 WE117 23/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406186 2006 WQ117 20/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406187 2006 WM122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406188 2006 WK124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406189 2006 WP128 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
406190 2006 WJ136 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406191 2006 WP139 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406192 2006 WY142 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406193 2006 WT172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406194 2006 WA179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406195 2006 WR185 16/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
406196 2006 WP190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406197 2006 WV194 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406198 2006 WX199 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406199 2006 WQ200 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406200 2006 WP201 22/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL