Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/404401–404500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404401 2013 GO56 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404402 2013 GW56 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
404403 2013 GW57 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404404 2013 GS58 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404405 2013 GR59 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404406 2013 GV59 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404407 2013 GR60 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404408 2013 GZ60 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404409 2013 GW61 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,8 km MPC · JPL
404410 2013 GD62 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404411 2013 GG65 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404412 2013 GN67 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
404413 2013 GV70 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404414 2013 GL71 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
404415 2013 GQ72 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404416 2013 GR73 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404417 2013 GG75 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404418 2013 GA77 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404419 2013 GF79 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404420 2013 GP81 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404421 2013 GT82 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
404422 2013 GG86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
404423 2013 GP88 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404424 2013 GF89 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404425 2013 GH90 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404426 2013 GN91 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
404427 2013 GE92 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
404428 2013 GX92 28/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
404429 2013 GW93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404430 2013 GZ93 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404431 2013 GA94 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404432 2013 GX94 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404433 2013 GX95 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404434 2013 GA96 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404435 2013 GV96 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404436 2013 GQ97 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404437 2013 GJ98 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
404438 2013 GM98 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404439 2013 GS98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404440 2013 GZ98 29/10/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
404441 2013 GF101 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404442 2013 GT101 17/11/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
404443 2013 GL102 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404444 2013 GR102 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
404445 2013 GU102 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404446 2013 GC103 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404447 2013 GL103 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404448 2013 GD104 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
404449 2013 GD105 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404450 2013 GK107 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404451 2013 GN107 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404452 2013 GM110 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
404453 2013 GN110 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404454 2013 GS110 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404455 2013 GB111 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404456 2013 GA113 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404457 2013 GV114 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
404458 2013 GB116 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404459 2013 GL117 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404460 2013 GN117 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404461 2013 GR120 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404462 2013 GZ120 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404463 2013 GD121 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404464 2013 GG123 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404465 2013 GK123 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
404466 2013 GJ124 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
404467 2013 GQ124 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404468 2013 GH126 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404469 2013 GR126 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404470 2013 GU128 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404471 2013 GB131 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404472 2013 GZ134 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
404473 2013 GH135 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404474 2013 GT135 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404475 2013 GD136 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404476 2013 GG136 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404477 2013 GL136 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404478 2013 HG2 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404479 2013 HL4 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404480 2013 HB5 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
404481 2013 HW8 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404482 2013 HH9 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404483 2013 HX12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404484 2013 HH16 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404485 2013 HL16 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404486 2013 HD18 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404487 2013 HP18 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404488 2013 HK20 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404489 2013 HF23 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404490 2013 HS23 31/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
404491 2013 HH24 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404492 2013 HL24 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404493 2013 HH26 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404494 2013 HK26 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404495 2013 HA28 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404496 2013 HU28 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404497 2013 HT29 16/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404498 2013 HN30 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404499 2013 HK31 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
404500 2013 HA32 13/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL