Danh sách tiểu hành tinh/404201–404300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404201 2013 CV136 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404202 2013 CM138 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404203 2013 CS144 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404204 2013 CK152 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404205 2013 CS156 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404206 2013 CH159 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
404207 2013 CB160 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404208 2013 CL162 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404209 2013 CQ162 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404210 2013 CU163 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404211 2013 CE166 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
404212 2013 CM169 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
404213 2013 CR169 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404214 2013 CX170 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404215 2013 CM172 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404216 2013 CT174 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404217 2013 CC181 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
404218 2013 CT183 15/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
404219 2013 CR184 10/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
404220 2013 CG187 12/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
404221 2013 CZ187 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404222 2013 CJ200 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404223 2013 CY203 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
404224 2013 CX206 21/09/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404225 2013 CS208 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404226 2013 CM222 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404227 2013 DB5 23/03/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
404228 2013 DF6 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404229 2013 DM7 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
404230 2013 EF2 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
404231 2013 EF3 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404232 2013 EZ3 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404233 2013 EM4 20/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
404234 2013 EF5 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404235 2013 EH5 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
404236 2013 EH6 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
404237 2013 EF7 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
404238 2013 EK7 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404239 2013 EV7 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404240 2013 EK9 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404241 2013 ER9 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404242 2013 ES10 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
404243 2013 EA11 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404244 2013 EY11 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404245 2013 EA15 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404246 2013 ES17 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404247 2013 ET28 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
404248 2013 EW29 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
404249 2013 EZ29 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404250 2013 EK30 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404251 2013 EO31 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404252 2013 EX31 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404253 2013 EY31 11/05/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
404254 2013 EF33 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404255 2013 EV33 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404256 2013 EY33 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404257 2013 EQ34 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404258 2013 ER34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
404259 2013 EO37 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404260 2013 ES38 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404261 2013 EL44 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404262 2013 EP45 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404263 2013 EC46 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404264 2013 EV50 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404265 2013 EL67 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404266 2013 EY68 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404267 2013 EG74 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404268 2013 EJ79 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404269 2013 EY80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404270 2013 EP82 21/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
404271 2013 EQ83 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404272 2013 ES84 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404273 2013 EX85 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
404274 2013 EA87 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404275 2013 EV87 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404276 2013 EE88 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
404277 2013 EH88 02/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
404278 2013 ET88 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404279 2013 EN90 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404280 2013 EL91 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404281 2013 EQ91 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404282 2013 EH92 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404283 2013 EQ97 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404284 2013 EX97 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404285 2013 EZ101 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404286 2013 EL102 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404287 2013 EC103 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404288 2013 EM105 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
404289 2013 EN106 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404290 2013 EY106 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404291 2013 ED107 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404292 2013 EO107 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404293 2013 EM108 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404294 2013 EH109 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404295 2013 EL109 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404296 2013 EC110 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
404297 2013 EQ111 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404298 2013 EP113 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
404299 2013 ET113 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404300 2013 EV113 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL