Danh sách tiểu hành tinh/404101–404200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404101 2012 FW57 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404102 2012 FS69 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
404103 2012 FC82 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404104 2012 GN2 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404105 2012 GX20 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404106 2012 HX36 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404107 2012 QW35 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404108 2012 SF51 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 3,4 km MPC · JPL
404109 2012 UE1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404110 2012 WO8 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404111 2012 XO40 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
404112 2012 XQ83 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404113 2012 XX105 29/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
404114 2012 XL152 02/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
404115 2013 AG 15/06/2010 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
404116 2013 AV17 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
404117 2013 AJ23 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404118 2013 AF40 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404119 2013 AA42 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404120 2013 AZ57 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404121 2013 AY59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404122 2013 AH74 13/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
404123 2013 AL114 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404124 2013 AW116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404125 2013 AW117 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
404126 2013 AM128 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404127 2013 AN174 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404128 2013 AS182 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404129 2013 BN8 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404130 2013 BF28 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404131 2013 BD30 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404132 2013 BL61 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404133 2013 BP61 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404134 2013 BQ62 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404135 2013 CH2 27/02/2009 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
404136 2013 CV4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
404137 2013 CX9 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
404138 2013 CM10 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404139 2013 CP16 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
404140 2013 CQ17 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404141 2013 CE18 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404142 2013 CK18 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404143 2013 CR18 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404144 2013 CY18 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404145 2013 CB19 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404146 2013 CD19 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404147 2013 CF24 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404148 2013 CK29 11/07/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
404149 2013 CR30 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404150 2013 CB32 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
404151 2013 CQ33 12/05/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
404152 2013 CK38 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404153 2013 CU38 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404154 2013 CS44 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404155 2013 CF46 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404156 2013 CS46 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404157 2013 CJ50 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
404158 2013 CR54 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
404159 2013 CG58 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404160 2013 CH62 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404161 2013 CS64 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
404162 2013 CX66 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404163 2013 CG70 16/03/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
404164 2013 CC71 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404165 2013 CP75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404166 2013 CQ75 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404167 2013 CX75 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404168 2013 CF77 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
404169 2013 CF79 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404170 2013 CZ79 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404171 2013 CV81 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
404172 2013 CH83 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404173 2013 CF84 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404174 2013 CA86 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404175 2013 CL86 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404176 2013 CO87 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404177 2013 CO88 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
404178 2013 CC90 16/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
404179 2013 CM93 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
404180 2013 CG98 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404181 2013 CL100 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
404182 2013 CZ101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404183 2013 CO103 29/04/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
404184 2013 CU106 11/07/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
404185 2013 CY110 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404186 2013 CK111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404187 2013 CC112 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404188 2013 CD113 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404189 2013 CE113 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
404190 2013 CB118 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404191 2013 CC118 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
404192 2013 CK120 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
404193 2013 CY122 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404194 2013 CH123 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404195 2013 CH125 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404196 2013 CC126 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404197 2013 CW130 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404198 2013 CL132 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404199 2013 CG133 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404200 2013 CH133 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL