Danh sách tiểu hành tinh/402801–402900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402801 2007 DD68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402802 2007 DN68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402803 2007 DD72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402804 2007 DJ72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
402805 2007 DS73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402806 2007 DS76 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
402807 2007 DQ84 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
402808 2007 DD89 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402809 2007 DG91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
402810 2007 DO98 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
402811 2007 DE109 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402812 2007 DP114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402813 2007 DL117 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
402814 2007 EW1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
402815 2007 EL33 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402816 2007 EJ47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402817 2007 EZ62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402818 2007 EJ63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402819 2007 EJ72 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
402820 2007 EX98 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402821 2007 EK115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
402822 2007 EL133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
402823 2007 EF146 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
402824 2007 EL156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402825 2007 EV160 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402826 2007 EJ186 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402827 2007 EW215 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402828 2007 EJ220 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402829 2007 FP10 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402830 2007 FJ21 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402831 2007 FM30 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402832 2007 FJ39 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402833 2007 FB45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
402834 2007 GQ11 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402835 2007 GX27 26/03/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
402836 2007 GW31 15/04/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
402837 2007 HM12 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402838 2007 HY24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
402839 2007 HR72 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402840 2007 HV95 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402841 2007 LE1 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
402842 2007 MX6 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402843 2007 PX 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
402844 2007 PY21 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402845 2007 PE46 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402846 2007 PU50 08/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402847 2007 QQ7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
402848 2007 QU7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
402849 2007 QT14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402850 2007 QV16 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
402851 2007 RE11 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 780 m MPC · JPL
402852 2007 RE12 09/09/2007 Vicques M. Ory 740 m MPC · JPL
402853 2007 RE18 12/09/2007 Hibiscus N. Teamo, J.-C. Pelle 650 m MPC · JPL
402854 2007 RD36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
402855 2007 RY46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402856 2007 RM83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
402857 2007 RT91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402858 2007 RW91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402859 2007 RQ93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402860 2007 RP94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402861 2007 RP96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
402862 2007 RR105 11/09/2007 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
402863 2007 RW126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402864 2007 RM136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
402865 2007 RN145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
402866 2007 RF149 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
402867 2007 RT149 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402868 2007 RV181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
402869 2007 RY194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
402870 2007 RM204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402871 2007 RF205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402872 2007 RA206 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
402873 2007 RS212 12/09/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
402874 2007 RB223 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
402875 2007 RQ223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402876 2007 RN229 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
402877 2007 RS239 14/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402878 2007 RN248 08/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402879 2007 RV259 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402880 2007 RM261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402881 2007 RV268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402882 2007 RA297 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402883 2007 RC299 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402884 2007 RE302 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402885 2007 RQ312 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
402886 2007 RD320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
402887 2007 RW320 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
402888 2007 RT322 13/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402889 2007 RJ324 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402890 2007 SR2 19/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 710 m MPC · JPL
402891 2007 SF3 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
402892 2007 SG3 16/09/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402893 2007 SQ9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402894 2007 SC19 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402895 2007 TD5 20/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402896 2007 TC10 06/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
402897 2007 TW11 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
402898 2007 TJ12 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
402899 2007 TE17 07/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 820 m MPC · JPL
402900 2007 TL20 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL