Danh sách tiểu hành tinh/401501–401600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401501 2013 ER24 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401502 2013 ES28 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
401503 2013 EY28 28/04/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
401504 2013 ED29 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,7 km MPC · JPL
401505 2013 EW30 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
401506 2013 ER31 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401507 2013 EE32 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401508 2013 EM33 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401509 2013 EP34 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401510 2013 EV34 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
401511 2013 EY41 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401512 2013 EO51 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401513 2013 EP51 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401514 2013 EC58 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401515 2013 ES58 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401516 2013 EC64 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401517 2013 EU67 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401518 2013 ES68 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401519 2013 EF71 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401520 2013 EF74 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401521 2013 EW74 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401522 2013 EX81 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401523 2013 EU86 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401524 2013 EJ88 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
401525 2013 ED90 16/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
401526 2013 EG90 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
401527 2013 ET91 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401528 2013 EO92 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
401529 2013 EO93 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401530 2013 ES93 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
401531 2013 EQ94 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401532 2013 EP98 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401533 2013 EJ101 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
401534 2013 EK101 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401535 2013 EY102 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401536 2013 ED104 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
401537 2013 EQ105 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401538 2013 EO108 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
401539 2013 EF109 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401540 2013 EE110 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
401541 2013 EQ110 06/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
401542 2013 ER110 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
401543 2013 EU111 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401544 2013 ES112 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401545 2013 EG115 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401546 2013 ES120 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401547 2013 EQ122 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401548 2013 EF123 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401549 2013 EV124 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
401550 2013 EK125 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
401551 2013 ES125 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401552 2013 EK128 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401553 2013 EL128 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
401554 2013 EO128 17/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401555 2013 EP139 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
401556 2013 FO2 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401557 2013 FS2 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401558 2013 FB3 13/09/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
401559 2013 FL3 16/02/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
401560 2013 FY3 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
401561 2013 FW4 16/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
401562 2013 FG5 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401563 2013 FH5 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401564 2013 FJ5 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401565 2013 FO5 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401566 2013 FX5 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401567 2013 FW7 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401568 2013 FM8 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401569 2013 FD13 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401570 2013 FB15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401571 2013 FY15 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401572 2013 FJ17 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
401573 2013 FN17 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
401574 2013 FN20 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
401575 2013 FQ24 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401576 2013 FC25 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401577 2013 FG25 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401578 2013 FY25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401579 2013 FE26 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
401580 2013 FM27 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
401581 2013 FP27 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401582 2013 FV27 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401583 2013 GO1 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
401584 2013 GP1 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401585 2013 GS3 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401586 2013 GM4 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401587 2013 GT6 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401588 2013 GL9 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401589 2013 GM9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401590 2013 GT9 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401591 2013 GD10 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401592 2013 GG10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401593 2013 GO14 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401594 2013 GH15 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401595 2013 GN20 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401596 2013 GY20 14/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
401597 2013 GY21 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401598 2013 GL22 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401599 2013 GO24 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
401600 2013 GZ24 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL