Danh sách tiểu hành tinh/401601–401700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401601 2013 GP25 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401602 2013 GT25 13/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
401603 2013 GX25 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401604 2013 GB26 13/04/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
401605 2013 GV26 11/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401606 2013 GW26 19/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
401607 2013 GV27 26/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
401608 2013 GD30 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
401609 2013 GH32 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401610 2013 GR32 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401611 2013 GO34 29/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
401612 2013 GV37 11/05/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
401613 2013 GJ38 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401614 2013 GP42 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401615 2013 GS43 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401616 2013 GK50 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401617 2013 GA52 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
401618 2013 GK53 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401619 2013 GK54 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401620 2013 GU54 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
401621 2013 GQ56 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401622 2013 GC57 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401623 2013 GZ58 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401624 2013 GD61 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
401625 2013 GQ62 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
401626 2013 GZ66 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401627 2013 GJ67 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401628 2013 GT70 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401629 2013 GU72 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401630 2013 GP73 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401631 2013 GF74 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401632 2013 GD75 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401633 2013 GR81 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401634 2013 GA82 02/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
401635 2013 GO82 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401636 2013 GW83 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401637 2013 GY83 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,7 km MPC · JPL
401638 2013 GQ85 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401639 2013 GL91 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401640 2013 GA92 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
401641 2013 GB92 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
401642 2013 GW92 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
401643 2013 GL93 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401644 2013 GF94 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401645 2013 GF96 07/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401646 2013 GV97 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401647 2013 GA98 10/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
401648 2013 GO98 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401649 2013 GN100 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401650 2013 GN101 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
401651 2013 GY102 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401652 2013 GO104 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401653 2013 GA105 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401654 2013 GS105 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
401655 2013 GX107 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
401656 2013 GR109 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401657 2013 GX109 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401658 2013 GG111 09/03/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
401659 2013 GM111 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401660 2013 GK112 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
401661 2013 GN112 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401662 2013 GO112 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401663 2013 GC113 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401664 2013 GP113 10/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
401665 2013 GV115 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401666 2013 GD117 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401667 2013 GX118 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401668 2013 GX119 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401669 2013 GO120 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401670 2013 GX121 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401671 2013 GB122 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401672 2013 GJ125 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401673 2013 GO130 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
401674 2013 GZ130 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401675 2013 GF131 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401676 2013 GY131 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
401677 2013 GU132 06/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401678 2013 GA133 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401679 2013 GF134 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401680 2013 GQ134 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401681 2013 HF3 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401682 2013 HL5 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
401683 2013 HF8 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401684 2013 HF9 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401685 2013 HL10 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401686 2013 HB12 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401687 2013 HJ13 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401688 2013 HW13 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401689 2013 HG15 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401690 2013 HP17 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401691 2013 HJ18 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401692 2013 HT20 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401693 2013 HF22 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401694 2013 HG23 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401695 2013 HW23 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401696 2013 HP26 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401697 2013 HN28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401698 2013 HO30 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401699 2013 HX30 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401700 2013 HN33 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL