Danh sách tiểu hành tinh/398301–398400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398301 2010 VL211 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398302 2010 WR32 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398303 2010 WQ57 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398304 2010 WF62 20/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398305 2010 XZ30 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398306 2010 XC44 30/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
398307 2010 XA74 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398308 2010 YL3 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
398309 2011 AD11 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398310 2011 BC1 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
398311 2011 EX33 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398312 2011 EZ77 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398313 2011 FT47 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398314 2011 FO100 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398315 2011 GH65 24/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
398316 2011 HF12 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398317 2011 HL46 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
398318 2011 HA61 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398319 2011 KT2 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398320 2011 KC14 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398321 2011 KV36 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398322 2011 NP2 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
398323 2011 OP10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
398324 2011 OX45 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398325 2011 OT53 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398326 2011 OX54 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398327 2011 PL1 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
398328 2011 PC10 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
398329 2011 QA1 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398330 2011 QH1 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398331 2011 QL9 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398332 2011 QE17 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398333 2011 QA19 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
398334 2011 QP29 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398335 2011 QD31 08/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
398336 2011 QB36 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398337 2011 QZ36 11/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
398338 2011 QV38 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
398339 2011 QR52 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398340 2011 QB57 24/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
398341 2011 QN65 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
398342 2011 QP70 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
398343 2011 QF72 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
398344 2011 QE73 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
398345 2011 QM81 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398346 2011 QY87 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
398347 2011 QC93 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
398348 2011 QM97 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398349 2011 RS13 19/11/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
398350 2011 RL17 13/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
398351 2011 RB19 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
398352 2011 ST3 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398353 2011 SO10 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398354 2011 SP27 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
398355 2011 SF32 21/09/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
398356 2011 SN35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398357 2011 SC49 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398358 2011 SO49 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
398359 2011 SA60 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
398360 2011 SS61 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398361 2011 SD67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
398362 2011 SX68 28/01/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
398363 2011 SX69 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398364 2011 SG76 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398365 2011 SL84 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
398366 2011 ST88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398367 2011 SB91 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
398368 2011 SB96 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398369 2011 SL97 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398370 2011 SW98 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398371 2011 SL99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398372 2011 SE102 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398373 2011 SK102 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
398374 2011 SE103 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398375 2011 SK104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398376 2011 SD105 28/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
398377 2011 SS113 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
398378 2011 SY114 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398379 2011 SW117 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
398380 2011 SC119 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
398381 2011 SV143 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398382 2011 ST144 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398383 2011 SW149 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398384 2011 SX152 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
398385 2011 SR157 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398386 2011 SJ158 20/09/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
398387 2011 ST167 03/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
398388 2011 SU168 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398389 2011 SF169 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398390 2011 SQ172 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398391 2011 SP173 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
398392 2011 SR173 12/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
398393 2011 SO177 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398394 2011 SP180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398395 2011 SD184 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398396 2011 SL186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398397 2011 SV195 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
398398 2011 ST197 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398399 2011 SU201 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398400 2011 SJ203 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL