Danh sách tiểu hành tinh/396501–396600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396501 2014 FG54 30/04/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
396502 2014 FE56 29/03/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
396503 2014 FP57 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
396504 2014 GB2 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396505 2014 GM2 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396506 2014 GU5 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
396507 2014 GA6 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
396508 2014 GH6 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396509 2014 GO8 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396510 2014 GW8 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
396511 2014 GO9 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396512 2014 GL11 15/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
396513 2014 GX11 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396514 2014 GU12 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396515 2014 GE13 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396516 2014 GN13 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
396517 2014 GB16 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396518 2014 GN16 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
396519 2014 GD18 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
396520 2014 GJ18 20/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
396521 2014 GM26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
396522 2014 GP27 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
396523 2014 GB28 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
396524 2014 GK28 19/04/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
396525 2014 GN28 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
396526 2014 GO28 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396527 2014 GR28 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
396528 2014 GQ30 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396529 2014 GU30 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
396530 2014 GS31 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
396531 2014 GM36 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
396532 2014 GZ36 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
396533 2014 GB37 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396534 2014 GG38 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
396535 2014 GP38 08/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
396536 2014 GO40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
396537 2014 GM43 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396538 2014 GN44 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
396539 6283 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 720 m MPC · JPL
396540 1986 JJ 10/05/1986 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396541 1994 SU7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396542 1994 UR5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396543 1996 AD11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396544 1996 BJ9 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396545 1996 JY3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
396546 1996 VZ24 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
396547 1997 JQ2 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396548 1997 RJ12 06/09/1997 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
396549 1998 MD1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396550 1998 QK30 26/08/1998 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
396551 1998 QT73 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
396552 1998 RS4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396553 1998 SW68 19/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
396554 1998 VK43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396555 1999 FG70 20/03/1999 Apache Point SDSS 570 m MPC · JPL
396556 1999 TK21 05/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
396557 1999 TE79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396558 1999 TG199 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
396559 1999 TA287 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
396560 1999 TD299 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396561 1999 TQ306 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396562 1999 TQ314 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
396563 1999 UV34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396564 1999 VS95 09/11/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396565 1999 VH143 09/11/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
396566 1999 VV191 12/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396567 1999 YH15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
396568 2000 AZ101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
396569 2000 DF14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396570 2000 DX113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396571 2000 EJ36 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396572 2000 GV130 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
396573 2000 HF2 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396574 2000 HK89 29/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396575 2000 JO7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396576 2000 JW42 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
396577 2000 KH38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396578 2000 QG102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396579 2000 QC169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396580 2000 QO230 31/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396581 2000 RL36 02/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
396582 2000 RM78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396583 2000 SS 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396584 2000 SZ13 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396585 2000 SG72 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396586 2000 UO 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396587 2000 UC6 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
396588 2001 BT20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396589 2001 CW31 05/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
396590 2001 FS112 04/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396591 2001 FD130 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396592 2001 FZ141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
396593 2001 HC 16/04/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
396594 2001 MZ1 18/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
396595 2001 OL35 20/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
396596 2001 OP89 22/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
396597 2001 PQ4 10/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
396598 2001 PJ19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
396599 2001 PN41 11/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
396600 2001 PG57 14/08/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL