Danh sách tiểu hành tinh/396401–396500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396401 2014 ED1 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396402 2014 EL1 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
396403 2014 EX1 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
396404 2014 EP4 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
396405 2014 EW4 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
396406 2014 EY4 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396407 2014 EJ7 27/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
396408 2014 ER7 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396409 2014 EG8 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
396410 2014 EZ11 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396411 2014 ER12 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
396412 2014 EC19 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
396413 2014 ED23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
396414 2014 EQ23 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396415 2014 ER23 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396416 2014 ET23 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396417 2014 EY23 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396418 2014 EQ25 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
396419 2014 ES25 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
396420 2014 ES29 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396421 2014 EH31 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396422 2014 EL31 18/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
396423 2014 EK32 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
396424 2014 EN32 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396425 2014 EL35 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396426 2014 EL36 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
396427 2014 EU37 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
396428 2014 ED39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396429 2014 EP41 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396430 2014 ET41 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
396431 2014 EV42 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396432 2014 EG43 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396433 2014 EB44 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
396434 2014 EL44 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
396435 2014 EV44 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396436 2014 EO45 08/05/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396437 2014 EK47 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396438 2014 EW47 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396439 2014 EU49 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396440 2014 EY49 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396441 2014 EC50 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396442 2014 EX50 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396443 2014 EN51 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396444 2014 FL1 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
396445 2014 FM1 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396446 2014 FT2 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
396447 2014 FA6 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396448 2014 FE6 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396449 2014 FO8 29/09/2000 Xinglong SCAP 940 m MPC · JPL
396450 2014 FT9 01/12/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
396451 2014 FB10 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396452 2014 FL14 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396453 2014 FU14 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396454 2014 FE15 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396455 2014 FY15 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396456 2014 FF16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396457 2014 FS17 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396458 2014 FL18 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
396459 2014 FR19 10/08/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
396460 2014 FW19 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396461 2014 FT20 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
396462 2014 FZ20 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396463 2014 FU23 21/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
396464 2014 FE32 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
396465 2014 FZ34 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
396466 2014 FB35 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
396467 2014 FG35 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396468 2014 FP35 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396469 2014 FQ35 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396470 2014 FV35 12/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
396471 2014 FA36 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396472 2014 FF36 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
396473 2014 FH36 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
396474 2014 FJ36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396475 2014 FS36 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396476 2014 FV36 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396477 2014 FG37 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396478 2014 FF39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396479 2014 FG40 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396480 2014 FS41 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396481 2014 FL42 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396482 2014 FQ42 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396483 2014 FE47 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
396484 2014 FH47 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
396485 2014 FK47 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396486 2014 FT47 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396487 2014 FA48 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
396488 2014 FJ48 25/03/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
396489 2014 FM48 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
396490 2014 FN48 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396491 2014 FK49 30/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396492 2014 FL49 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396493 2014 FM49 02/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
396494 2014 FG50 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
396495 2014 FH50 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396496 2014 FR50 19/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396497 2014 FL51 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396498 2014 FD53 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
396499 2014 FF53 17/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
396500 2014 FA54 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL