Danh sách tiểu hành tinh/396301–396400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396301 2014 DZ23 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
396302 2014 DA24 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396303 2014 DV25 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396304 2014 DZ25 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396305 2014 DQ27 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396306 2014 DS27 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
396307 2014 DU28 14/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
396308 2014 DM30 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396309 2014 DH31 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396310 2014 DX31 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
396311 2014 DZ33 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
396312 2014 DD34 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396313 2014 DG34 11/01/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
396314 2014 DH34 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
396315 2014 DX34 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396316 2014 DZ34 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
396317 2014 DR35 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396318 2014 DT35 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
396319 2014 DK38 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396320 2014 DO38 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396321 2014 DK43 13/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396322 2014 DU45 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
396323 2014 DX45 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396324 2014 DO46 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396325 2014 DB47 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
396326 2014 DE47 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
396327 2014 DD48 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
396328 2014 DF48 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
396329 2014 DT48 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396330 2014 DY48 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396331 2014 DF49 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396332 2014 DA55 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396333 2014 DL55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396334 2014 DJ57 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396335 2014 DW60 30/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
396336 2014 DF62 15/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396337 2014 DA64 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
396338 2014 DU64 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396339 2014 DE65 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
396340 2014 DB66 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396341 2014 DX67 21/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
396342 2014 DY67 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396343 2014 DH69 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396344 2014 DQ69 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
396345 2014 DX70 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396346 2014 DD71 11/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
396347 2014 DH72 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396348 2014 DA79 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
396349 2014 DB79 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396350 2014 DG79 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
396351 2014 DK79 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396352 2014 DV79 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396353 2014 DN81 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396354 2014 DJ82 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396355 2014 DS82 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396356 2014 DZ83 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396357 2014 DJ84 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396358 2014 DZ84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396359 2014 DC87 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396360 2014 DL88 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396361 2014 DD89 18/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
396362 2014 DF89 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
396363 2014 DL89 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
396364 2014 DN89 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396365 2014 DL90 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396366 2014 DT90 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396367 2014 DF93 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
396368 2014 DL95 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
396369 2014 DP98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396370 2014 DQ104 20/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
396371 2014 DV105 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396372 2014 DV106 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396373 2014 DX106 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396374 2014 DD109 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396375 2014 DL109 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396376 2014 DZ111 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396377 2014 DW113 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396378 2014 DX113 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396379 2014 DA115 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396380 2014 DC115 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
396381 2014 DS115 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396382 2014 DP117 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396383 2014 DT117 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396384 2014 DK118 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
396385 2014 DS118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396386 2014 DG119 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
396387 2014 DK119 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396388 2014 DX119 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396389 2014 DZ120 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396390 2014 DF121 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
396391 2014 DN121 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396392 2014 DW121 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396393 2014 DJ122 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
396394 2014 DF126 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396395 2014 DZ130 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
396396 2014 DC132 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396397 2014 DH139 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396398 2014 DJ139 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396399 2014 DJ140 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396400 2014 DP142 24/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL