Danh sách tiểu hành tinh/396201–396300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396201 2013 QT18 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
396202 2013 RD22 02/11/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
396203 2013 RK29 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
396204 2013 RC90 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396205 2013 RX93 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396206 2013 SK21 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396207 2013 TL93 18/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396208 2013 WP16 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396209 2013 XK24 23/03/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
396210 2013 YQ10 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
396211 2013 YV18 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396212 2013 YH42 16/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
396213 2013 YJ45 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396214 2013 YK47 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396215 2013 YR58 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396216 2013 YK124 04/12/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
396217 2013 YX125 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396218 2013 YZ125 09/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
396219 2013 YA140 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
396220 2014 AH 05/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
396221 2014 AB12 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
396222 2014 AB15 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396223 2014 AJ27 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396224 2014 AH43 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396225 2014 AP49 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396226 2014 AL53 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
396227 2014 BA1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396228 2014 BO2 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396229 2014 BP5 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396230 2014 BN12 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396231 2014 BJ14 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396232 2014 BZ23 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396233 2014 BE24 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
396234 2014 BM29 12/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
396235 2014 BO29 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
396236 2014 BS29 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396237 2014 BF30 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396238 2014 BJ35 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396239 2014 BL35 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396240 2014 BE37 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
396241 2014 BJ37 24/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396242 2014 BR37 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396243 2014 BL38 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
396244 2014 BU42 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396245 2014 BV44 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396246 2014 BH45 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396247 2014 BJ47 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396248 2014 BN47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396249 2014 BU48 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396250 2014 BF56 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396251 2014 BV60 15/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
396252 2014 BH63 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
396253 2014 BO63 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
396254 2014 CP2 28/03/2009 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
396255 2014 CX2 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396256 2014 CD4 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
396257 2014 CB5 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
396258 2014 CO7 07/04/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
396259 2014 CN11 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396260 2014 CK12 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396261 2014 CK13 29/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
396262 2014 CY14 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
396263 2014 CG15 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396264 2014 CO15 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396265 2014 CQ15 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396266 2014 CF16 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396267 2014 CQ16 27/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396268 2014 CT16 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396269 2014 CP17 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
396270 2014 CJ18 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
396271 2014 CL18 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396272 2014 CY18 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396273 2014 CV19 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
396274 2014 CS20 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
396275 2014 CD21 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396276 2014 CO21 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396277 2014 CF22 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396278 2014 CJ22 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396279 2014 CD23 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396280 2014 DK1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
396281 2014 DT1 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396282 2014 DE2 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,0 km MPC · JPL
396283 2014 DP4 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396284 2014 DD5 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396285 2014 DC7 13/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
396286 2014 DX7 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396287 2014 DL14 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396288 2014 DM18 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396289 2014 DR18 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396290 2014 DA19 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396291 2014 DH19 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396292 2014 DR19 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396293 2014 DD20 11/01/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
396294 2014 DK20 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
396295 2014 DP20 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396296 2014 DY20 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396297 2014 DZ20 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
396298 2014 DB21 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396299 2014 DK21 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
396300 2014 DT23 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL