Danh sách tiểu hành tinh/395301–395400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395301 2011 LT 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395302 2011 LG26 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
395303 2011 MW7 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395304 2011 MO8 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395305 2011 NB 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
395306 2011 NH1 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395307 2011 OZ 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395308 2011 OT1 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395309 2011 OB5 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
395310 2011 OX6 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395311 2011 OU11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395312 2011 OY14 08/07/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
395313 2011 OK16 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395314 2011 OB20 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
395315 2011 ON20 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395316 2011 OP20 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395317 2011 OL24 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
395318 2011 OT24 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
395319 2011 OA29 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395320 2011 OB33 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395321 2011 OW33 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
395322 2011 OR56 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395323 2011 OA57 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395324 2011 PZ12 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
395325 2011 QZ2 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
395326 2011 QB6 19/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
395327 2011 QN8 01/08/2011 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
395328 2011 QP14 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
395329 2011 QR14 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395330 2011 QQ16 14/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
395331 2011 QD18 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
395332 2011 QY23 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395333 2011 QR26 04/08/2011 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
395334 2011 QC29 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
395335 2011 QL29 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395336 2011 QG31 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395337 2011 QD32 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
395338 2011 QQ33 29/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
395339 2011 QS33 11/07/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
395340 2011 QV34 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
395341 2011 QG38 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395342 2011 QH40 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395343 2011 QJ48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
395344 2011 QA49 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
395345 2011 QL50 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395346 2011 QS50 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
395347 2011 QX53 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395348 2011 QZ56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
395349 2011 QH57 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395350 2011 QV57 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395351 2011 QV64 10/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
395352 2011 QT66 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395353 2011 QM70 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395354 2011 QV71 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
395355 2011 QO77 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395356 2011 QW84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395357 2011 QZ91 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
395358 2011 QD95 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395359 2011 QF97 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395360 2011 QS97 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395361 2011 RN4 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395362 2011 RP5 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395363 2011 RK9 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
395364 2011 RM9 11/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
395365 2011 RN11 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
395366 2011 RY11 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
395367 2011 RH13 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395368 2011 RJ14 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395369 2011 RY18 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395370 2011 SA27 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
395371 2011 SD27 04/11/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
395372 2011 SS29 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395373 2011 SP30 22/02/2009 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
395374 2011 SJ32 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395375 2011 ST32 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
395376 2011 SF34 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
395377 2011 SD43 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395378 2011 SN43 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395379 2011 SJ44 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395380 2011 SL44 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395381 2011 SQ45 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395382 2011 SB51 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
395383 2011 SL53 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395384 2011 SY53 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
395385 2011 SZ53 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
395386 2011 SB54 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395387 2011 SZ59 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395388 2011 SF67 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
395389 2011 SK70 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395390 2011 SX74 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395391 2011 SP86 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
395392 2011 SX86 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395393 2011 SO89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395394 2011 SL91 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395395 2011 ST102 22/08/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
395396 2011 SD103 19/07/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
395397 2011 SJ107 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395398 2011 SV109 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395399 2011 SO112 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
395400 2011 SA118 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL