Danh sách tiểu hành tinh/395901–396000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395901 2013 AH72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
395902 2013 AK72 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395903 2013 AV73 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395904 2013 AD74 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395905 2013 AW75 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
395906 2013 AK77 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395907 2013 AC78 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395908 2013 AY79 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395909 2013 AA80 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395910 2013 AQ80 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395911 2013 AK84 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395912 2013 AM87 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395913 2013 AR87 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395914 2013 AT87 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395915 2013 AY88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395916 2013 AP89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395917 2013 AQ89 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
395918 2013 AG90 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395919 2013 AH90 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395920 2013 AH92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395921 2013 AQ92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395922 2013 AU92 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395923 2013 AD93 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395924 2013 AP94 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395925 2013 AR95 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395926 2013 AX95 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
395927 2013 AV96 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395928 2013 AG97 03/02/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
395929 2013 AM100 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395930 2013 AY102 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395931 2013 AY104 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395932 2013 AK105 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,7 km MPC · JPL
395933 2013 AY105 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395934 2013 AQ106 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395935 2013 AC107 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
395936 2013 AE107 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395937 2013 AY109 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395938 2013 AG110 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395939 2013 AG115 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
395940 2013 AH116 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395941 2013 AD119 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395942 2013 AM121 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395943 2013 AN121 15/12/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
395944 2013 AL122 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395945 2013 AW125 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
395946 2013 AF127 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395947 2013 AY127 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395948 2013 AE129 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395949 2013 AJ129 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395950 2013 AZ129 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395951 2013 AG130 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395952 2013 AV133 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395953 2013 AY134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395954 2013 AA135 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395955 2013 AP135 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395956 2013 AX149 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395957 2013 AD161 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395958 2013 AO162 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395959 2013 AH163 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
395960 2013 AA165 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395961 2013 AU171 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395962 2013 AP174 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
395963 2013 AQ174 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395964 2013 AR174 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
395965 2013 AS179 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395966 2013 BQ3 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395967 2013 BS5 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395968 2013 BU5 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395969 2013 BO6 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395970 2013 BC9 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395971 2013 BT9 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395972 2013 BV9 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395973 2013 BM11 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395974 2013 BT20 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
395975 2013 BB21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395976 2013 BC21 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395977 2013 BU22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
395978 2013 BL24 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395979 2013 BR24 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395980 2013 BY24 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395981 2013 BT25 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
395982 2013 BY29 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395983 2013 BV30 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
395984 2013 BV32 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395985 2013 BK33 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395986 2013 BR34 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395987 2013 BW34 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395988 2013 BC35 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395989 2013 BQ35 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395990 2013 BH36 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395991 2013 BY37 30/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
395992 2013 BW39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395993 2013 BR40 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395994 2013 BM41 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395995 2013 BA42 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395996 2013 BN42 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395997 2013 BE43 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395998 2013 BO46 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395999 2013 BO48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
396000 2013 BH55 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also