Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/396001–396100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396001 2013 BL56 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396002 2013 BA58 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
396003 2013 BQ58 11/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396004 2013 BW59 13/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
396005 2013 BE60 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396006 2013 BW60 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396007 2013 BC62 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396008 2013 BD64 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
396009 2013 BJ65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396010 2013 BO66 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396011 2013 BZ66 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396012 2013 BE67 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396013 2013 BK69 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396014 2013 BK72 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396015 2013 BY76 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396016 2013 BA77 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396017 2013 BT78 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
396018 2013 BH80 12/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
396019 2013 BP80 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396020 2013 BU80 19/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
396021 2013 BY80 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396022 2013 BF81 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396023 2013 CF2 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396024 2013 CK4 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396025 2013 CJ5 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396026 2013 CG7 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
396027 2013 CP8 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396028 2013 CS8 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396029 2013 CF10 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396030 2013 CH11 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396031 2013 CW12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396032 2013 CQ13 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396033 2013 CW13 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396034 2013 CW15 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396035 2013 CE16 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
396036 2013 CV16 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396037 2013 CP21 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396038 2013 CH23 21/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
396039 2013 CP23 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396040 2013 CW29 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
396041 2013 CK31 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396042 2013 CM31 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396043 2013 CN33 01/09/2011 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
396044 2013 CH35 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396045 2013 CH37 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
396046 2013 CK37 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
396047 2013 CH38 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396048 2013 CD39 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396049 2013 CF40 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
396050 2013 CA41 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396051 2013 CL41 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
396052 2013 CY41 20/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
396053 2013 CR43 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
396054 2013 CD44 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
396055 2013 CJ45 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396056 2013 CH49 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396057 2013 CM49 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
396058 2013 CY49 10/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
396059 2013 CH51 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396060 2013 CA52 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396061 2013 CL55 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
396062 2013 CM63 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396063 2013 CB66 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396064 2013 CP69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396065 2013 CC70 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
396066 2013 CD71 15/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
396067 2013 CV71 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396068 2013 CU72 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
396069 2013 CA73 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
396070 2013 CB73 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396071 2013 CE74 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396072 2013 CJ74 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
396073 2013 CG76 23/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396074 2013 CW77 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396075 2013 CD81 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396076 2013 CA82 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396077 2013 CN84 16/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
396078 2013 CS84 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
396079 2013 CH85 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396080 2013 CO85 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396081 2013 CC86 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
396082 2013 CR89 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
396083 2013 CT89 30/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
396084 2013 CH91 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
396085 2013 CJ92 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396086 2013 CO100 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396087 2013 CW101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
396088 2013 CD110 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396089 2013 CJ110 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
396090 2013 CG112 15/09/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
396091 2013 CV112 03/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
396092 2013 CB115 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396093 2013 CJ115 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
396094 2013 CR115 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396095 2013 CY117 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
396096 2013 CZ120 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396097 2013 CZ122 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
396098 2013 CF123 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396099 2013 CA130 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
396100 2013 CQ137 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL