Danh sách tiểu hành tinh/393101–393200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393101 2013 AO139 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393102 2013 AY148 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
393103 2013 AG159 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393104 2013 AK160 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393105 2013 AH172 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
393106 2013 AB174 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393107 2013 BO 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
393108 2013 BW 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
393109 2013 BW1 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
393110 2013 BK3 25/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
393111 2013 BG6 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393112 2013 BF8 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393113 2013 BL8 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393114 2013 BO10 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393115 2013 BH19 03/11/1999 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
393116 2013 BD21 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393117 2013 BC28 11/03/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
393118 2013 BO30 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393119 2013 BU30 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393120 2013 BB31 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393121 2013 BM31 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393122 2013 BH33 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
393123 2013 BS33 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393124 2013 BH35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393125 2013 BA40 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393126 2013 BC40 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393127 2013 BU40 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393128 2013 BG41 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393129 2013 BX41 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393130 2013 BY43 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393131 2013 BL47 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393132 2013 BY47 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393133 2013 BZ47 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
393134 2013 BR48 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
393135 2013 BU48 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
393136 2013 BF49 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393137 2013 BU49 19/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
393138 2013 BG50 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393139 2013 BU50 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
393140 2013 BY50 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
393141 2013 BN54 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
393142 2013 BO55 11/03/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
393143 2013 BU59 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393144 2013 BT60 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
393145 2013 BY64 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393146 2013 BP71 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
393147 2013 BX71 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393148 2013 BM72 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
393149 2013 BR75 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
393150 2013 BY79 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
393151 2013 BB80 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
393152 2013 BJ80 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
393153 2013 CN 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393154 2013 CA2 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393155 2013 CM15 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
393156 2013 CV15 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
393157 2013 CD16 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
393158 2013 CO19 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393159 2013 CT22 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393160 2013 CN23 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393161 2013 CX24 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393162 2013 CY25 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393163 2013 CK27 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393164 2013 CX29 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393165 2013 CE30 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
393166 2013 CM37 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
393167 2013 CW37 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
393168 2013 CV40 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393169 2013 CS41 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
393170 2013 CW43 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
393171 2013 CD49 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393172 2013 CZ59 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
393173 2013 CQ60 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393174 2013 CD66 27/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
393175 2013 CK66 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393176 2013 CF69 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393177 2013 CW70 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
393178 2013 CP73 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
393179 2013 CX80 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393180 2013 CR95 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393181 2013 CH100 15/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
393182 2013 CU100 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393183 2013 CA101 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
393184 2013 CR101 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
393185 2013 CZ113 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
393186 2013 CF115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393187 2013 CW118 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
393188 2013 CV132 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393189 2013 CN135 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
393190 2013 CM144 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393191 2013 CT144 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393192 2013 CR145 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
393193 2013 CQ148 10/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
393194 2013 CB153 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393195 2013 CJ173 07/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393196 2013 CE180 25/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
393197 2013 CG180 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393198 2013 CG181 12/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
393199 2013 CN185 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393200 2013 CL197 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL