Danh sách tiểu hành tinh/394101–394200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394101 2006 BY113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394102 2006 BC136 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394103 2006 BP137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
394104 2006 BR158 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
394105 2006 BT178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
394106 2006 BW185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
394107 2006 BV194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394108 2006 CY5 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
394109 2006 CD7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394110 2006 CX41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394111 2006 CV56 04/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394112 2006 DD4 20/02/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394113 2006 DE5 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394114 2006 DD16 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
394115 2006 DQ25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
394116 2006 DB170 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394117 2006 DG184 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394118 2006 DC191 09/09/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
394119 2006 EV15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
394120 2006 EB25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
394121 2006 EQ48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394122 2006 FT13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394123 2006 FA16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394124 2006 FN28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394125 2006 GZ25 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
394126 2006 GR41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
394127 2006 GW54 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394128 2006 HR33 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394129 2006 HJ48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394130 2006 HY51 26/04/2006 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
394131 2006 HV62 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
394132 2006 HT75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394133 2006 HE152 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394134 2006 JA2 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
394135 2006 JA14 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394136 2006 JA35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
394137 2006 JQ46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394138 2006 KF23 21/05/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
394139 2006 KW27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394140 2006 KU30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
394141 2006 KV38 24/05/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
394142 2006 KT55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394143 2006 KO71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394144 2006 KF74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394145 2006 KG80 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
394146 2006 KO85 02/05/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
394147 2006 KZ92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394148 2006 KT99 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394149 2006 KA104 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394150 2006 KW115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394151 2006 LF1 01/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
394152 2006 ON21 28/07/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
394153 2006 PL14 15/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
394154 2006 PH20 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
394155 2006 QS 18/08/2006 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
394156 2006 QX6 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
394157 2006 QR16 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
394158 2006 QZ20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
394159 2006 QJ38 18/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
394160 2006 QD43 17/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
394161 2006 QF51 23/08/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
394162 2006 QD58 25/08/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
394163 2006 QN68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394164 2006 QV85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394165 2006 QW90 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394166 2006 QQ92 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
394167 2006 QL95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
394168 2006 QT96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
394169 2006 QW104 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
394170 2006 QZ113 25/08/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
394171 2006 QK152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394172 2006 QR156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394173 2006 QR164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
394174 2006 QJ165 29/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
394175 2006 QN185 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394176 2006 RS8 12/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
394177 2006 RM10 14/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
394178 2006 RU46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394179 2006 RT54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394180 2006 RT59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394181 2006 RV61 12/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
394182 2006 RO70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394183 2006 RM76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394184 2006 RJ92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394185 2006 RN93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394186 2006 RY98 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
394187 2006 SM1 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394188 2006 SL7 18/09/2006 Mayhill A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
394189 2006 SM10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394190 2006 ST36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394191 2006 SY51 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
394192 2006 SB55 18/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
394193 2006 SX58 20/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
394194 2006 SA60 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394195 2006 SV60 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
394196 2006 SH66 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394197 2006 SZ69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394198 2006 SY72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394199 2006 SS84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394200 2006 SF85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL