Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/393001–393100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393001 2012 XL120 11/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
393002 2012 XW123 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
393003 2012 XX128 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393004 2012 XT130 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393005 2012 XG135 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393006 2012 XZ135 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393007 2012 XE136 11/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393008 2012 XC138 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
393009 2012 XZ138 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393010 2012 XM140 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393011 2012 XB141 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
393012 2012 XP143 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393013 2012 XG145 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
393014 2012 XT148 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393015 2012 XE150 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393016 2012 XR150 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
393017 2012 XE151 16/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
393018 2012 XG151 06/07/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
393019 2012 XC152 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393020 2012 XS153 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
393021 2012 XD155 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393022 2012 XG155 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
393023 2012 XM156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
393024 2012 YY 06/12/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
393025 2012 YW3 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393026 2012 YE4 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
393027 2012 YV4 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
393028 2012 YO8 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393029 2013 AZ1 10/01/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
393030 2013 AQ4 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393031 2013 AJ6 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393032 2013 AB8 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
393033 2013 AM8 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
393034 2013 AT8 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393035 2013 AC10 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393036 2013 AM11 17/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
393037 2013 AM12 13/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
393038 2013 AH13 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393039 2013 AW13 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393040 2013 AD14 03/03/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
393041 2013 AR15 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393042 2013 AZ16 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393043 2013 AJ17 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393044 2013 AA18 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393045 2013 AL21 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393046 2013 AE23 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393047 2013 AW36 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393048 2013 AZ36 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393049 2013 AR38 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
393050 2013 AZ39 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
393051 2013 AL46 23/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
393052 2013 AD48 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393053 2013 AQ49 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393054 2013 AV49 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393055 2013 AL54 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
393056 2013 AT55 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393057 2013 AJ61 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393058 2013 AL61 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
393059 2013 AD70 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
393060 2013 AV71 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393061 2013 AH73 25/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
393062 2013 AJ73 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
393063 2013 AB75 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
393064 2013 AO75 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
393065 2013 AX78 18/09/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
393066 2013 AX80 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393067 2013 AV81 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393068 2013 AF83 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
393069 2013 AP83 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393070 2013 AR83 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393071 2013 AZ83 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393072 2013 AK87 02/10/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
393073 2013 AB91 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393074 2013 AK91 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393075 2013 AF93 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393076 2013 AL93 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393077 2013 AY93 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
393078 2013 AO94 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393079 2013 AU98 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
393080 2013 AA99 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393081 2013 AD99 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393082 2013 AR99 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393083 2013 AJ100 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
393084 2013 AP100 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
393085 2013 AU102 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393086 2013 AD104 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393087 2013 AV107 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393088 2013 AG108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393089 2013 AO108 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393090 2013 AC109 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393091 2013 AF109 12/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
393092 2013 AR116 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
393093 2013 AY117 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393094 2013 AP119 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393095 2013 AA128 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393096 2013 AY128 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393097 2013 AF132 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393098 2013 AJ132 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
393099 2013 AZ132 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
393100 2013 AL133 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL