Danh sách tiểu hành tinh/390701–390800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390701 2003 BE77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
390702 2003 BF87 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390703 2003 BL89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390704 2003 CJ26 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390705 2003 CK26 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
390706 2003 DO2 22/02/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
390707 2003 DR24 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
390708 2003 EZ11 06/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390709 2003 EJ43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390710 2003 FL18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390711 2003 FU24 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390712 2003 FP46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
390713 2003 FO67 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390714 2003 FU70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390715 2003 FS82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390716 2003 FR89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
390717 2003 FC105 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
390718 2003 FB124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
390719 2003 GG1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390720 2003 GM7 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
390721 2003 GF43 09/04/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
390722 2003 GG43 09/04/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
390723 2003 GE46 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
390724 2003 GK56 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390725 2003 HB 21/04/2003 Socorro LINEAR 290 m MPC · JPL
390726 2003 HC58 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390727 2003 JF11 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
390728 2003 JB12 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390729 2003 JU12 05/05/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
390730 2003 JK18 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390731 2003 MR1 23/06/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390732 2003 NC1 02/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
390733 2003 OS 20/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390734 2003 OM9 23/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390735 2003 QY62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
390736 2003 RE17 15/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390737 2003 RQ25 15/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390738 2003 SB5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390739 2003 SX50 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390740 2003 SO53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390741 2003 SK81 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
390742 2003 SY93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
390743 Telkesmária 2003 SD129 20/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,5 km MPC · JPL
390744 2003 SS139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390745 2003 SB161 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390746 2003 SC166 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390747 2003 SQ186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
390748 2003 SD194 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
390749 2003 SP225 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
390750 2003 SR284 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
390751 2003 SF301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390752 2003 SJ302 17/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
390753 2003 SA306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390754 2003 SP308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
390755 2003 SV312 17/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
390756 2003 SZ323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390757 2003 SY326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390758 2003 ST331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390759 2003 SU365 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
390760 2003 SP393 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
390761 2003 SJ420 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390762 2003 SN433 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390763 2003 TR19 15/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
390764 2003 TH25 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
390765 2003 TW33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390766 2003 TT38 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390767 2003 UU5 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
390768 2003 UY89 20/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390769 2003 UN118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390770 2003 UZ126 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390771 2003 UU137 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390772 2003 UR140 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
390773 2003 UR155 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
390774 2003 UJ188 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390775 2003 UW211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390776 2003 UN270 17/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
390777 2003 UB316 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
390778 2003 UV320 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390779 2003 WY6 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390780 2003 WM93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
390781 2003 WG105 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390782 2003 WQ109 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
390783 2003 WG130 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390784 2003 WW175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390785 2003 WC183 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
390786 2003 XS1 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390787 2003 YH10 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
390788 2003 YP48 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390789 2004 BH47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
390790 2004 BE110 28/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
390791 2004 BM147 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
390792 2004 BL149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390793 2004 CN8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390794 2004 CY115 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
390795 2004 CJ130 14/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
390796 2004 DT4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390797 2004 ER28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390798 2004 FG8 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
390799 2004 FZ59 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390800 2004 FG61 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL