Danh sách tiểu hành tinh/391701–391800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391701 2008 BR15 28/01/2008 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
391702 2008 BW16 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
391703 2008 BT40 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391704 2008 BB44 26/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391705 2008 BS48 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391706 2008 CF2 01/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
391707 2008 CH7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391708 2008 CJ10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
391709 2008 CK11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391710 2008 CM14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391711 2008 CK15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
391712 2008 CD19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391713 2008 CB39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391714 2008 CK43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391715 2008 CA50 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
391716 2008 CM50 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
391717 2008 CV50 06/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
391718 2008 CB52 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391719 2008 CN68 06/02/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
391720 2008 CD73 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
391721 2008 CX74 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
391722 2008 CW82 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391723 2008 CU85 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391724 2008 CV107 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391725 2008 CB114 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391726 2008 CE130 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391727 2008 CH131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391728 2008 CZ144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391729 2008 CP145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391730 2008 CV146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391731 2008 CX146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391732 2008 CT167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391733 2008 CU174 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391734 2008 CT189 13/02/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
391735 2008 CD192 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391736 2008 CZ192 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391737 2008 CO196 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391738 2008 CL199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391739 2008 CD200 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391740 2008 CP201 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391741 2008 CS202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391742 2008 CN203 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
391743 2008 DX5 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391744 2008 DC9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391745 2008 DK11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391746 2008 DH12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391747 2008 DC24 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391748 2008 DK28 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391749 2008 DZ42 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391750 2008 DX54 29/02/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
391751 2008 DY62 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391752 2008 DK68 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
391753 2008 DX88 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
391754 2008 EU4 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391755 2008 EA35 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391756 2008 EO36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
391757 2008 ES49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
391758 2008 EP55 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391759 2008 EB61 09/03/2008 Antares ARO 3,9 km MPC · JPL
391760 2008 ED72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391761 2008 EK107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391762 2008 EJ128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391763 2008 EY129 03/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
391764 2008 EO168 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391765 2008 EY169 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391766 2008 FA 19/03/2008 Wrightwood J. W. Young 5,8 km MPC · JPL
391767 2008 FW9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391768 2008 FP39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391769 2008 FJ54 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391770 2008 FK133 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391771 2008 GE112 01/04/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
391772 2008 GH140 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
391773 2008 HW33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391774 2008 KQ35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391775 2008 LO13 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391776 2008 ON7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
391777 2008 PO 01/08/2008 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
391778 2008 PF7 06/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 640 m MPC · JPL
391779 2008 PM7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
391780 2008 PU13 10/08/2008 Dauban F. Kugel 700 m MPC · JPL
391781 2008 PH16 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 730 m MPC · JPL
391782 2008 PJ22 01/08/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
391783 2008 QY5 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
391784 2008 QZ17 28/08/2008 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
391785 2008 QQ18 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
391786 2008 QF45 26/08/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
391787 2008 QQ46 26/08/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
391788 2008 RA1 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391789 2008 RR26 08/09/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
391790 2008 RU43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
391791 2008 RC64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391792 2008 RE70 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
391793 2008 RR73 06/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
391794 2008 RV73 06/09/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
391795 Univofutah 2008 RV77 08/09/2008 Tooele P. Wiggins 2,9 km MPC · JPL
391796 2008 RH78 10/09/2008 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
391797 2008 RM88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
391798 2008 RG90 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
391799 2008 RL102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
391800 2008 RC106 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL