Danh sách tiểu hành tinh/390201–390300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390201 2012 WZ31 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390202 2012 XP 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390203 2012 XQ 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390204 2012 XE2 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390205 2012 XW4 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390206 2012 XD6 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
390207 2012 XS7 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390208 2012 XV8 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390209 2012 XM11 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390210 2012 XD12 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390211 2012 XO12 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
390212 2012 XS18 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390213 2012 XR23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390214 2012 XA26 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390215 2012 XC26 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390216 2012 XU26 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390217 2012 XY29 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
390218 2012 XD33 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390219 2012 XN36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390220 2012 XB37 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390221 2012 XE37 16/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
390222 2012 XW37 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390223 2012 XB38 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390224 2012 XZ38 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390225 2012 XB42 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390226 2012 XE42 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390227 2012 XM42 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390228 2012 XR42 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390229 2012 XN43 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390230 2012 XM45 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390231 2012 XP49 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390232 2012 XS51 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390233 2012 XT51 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390234 2012 XQ52 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
390235 2012 XM54 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390236 2012 XT55 08/01/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
390237 2012 XV60 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390238 2012 XG63 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390239 2012 XQ63 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
390240 2012 XK69 04/12/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
390241 2012 XO69 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
390242 2012 XY69 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390243 2012 XK78 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390244 2012 XX79 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390245 2012 XH80 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
390246 2012 XE82 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
390247 2012 XK85 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390248 2012 XF87 07/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
390249 2012 XZ91 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390250 2012 XW94 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
390251 2012 XD96 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390252 2012 XL96 14/04/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
390253 2012 XZ97 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390254 2012 XJ106 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390255 2012 XU114 24/04/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
390256 2012 XK119 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390257 2012 XM128 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
390258 2012 XZ129 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
390259 2012 XO130 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390260 2012 XU131 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390261 2012 XQ133 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390262 2012 XU133 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390263 2012 XM135 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390264 2012 XO135 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
390265 2012 XV136 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390266 2012 XD138 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
390267 2012 XS138 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390268 2012 XL141 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390269 2012 XS143 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390270 2012 XF145 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
390271 2012 XX145 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
390272 2012 XN148 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390273 2012 XX148 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390274 2012 XE149 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390275 2012 XF149 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390276 2012 XK152 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390277 2012 XX153 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390278 2012 YH1 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
390279 2012 YV1 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390280 2012 YT8 25/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
390281 2013 AF6 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390282 2013 AN9 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
390283 2013 AY9 27/06/2004 Siding Spring SSS 800 m MPC · JPL
390284 2013 AA10 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
390285 2013 AL13 13/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
390286 2013 AH16 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390287 2013 AM21 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
390288 2013 AN23 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
390289 2013 AD24 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390290 2013 AR24 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390291 2013 AD27 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390292 2013 AL29 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390293 2013 AK31 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390294 2013 AT31 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390295 2013 AN43 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390296 2013 AD44 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
390297 2013 AE47 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390298 2013 AW48 13/11/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
390299 2013 AT51 20/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
390300 2013 AS60 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL