Danh sách tiểu hành tinh/387501–387600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387501 1996 XC17 14/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
387502 1997 CP22 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
387503 1997 SC6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387504 1998 DE7 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387505 1998 KN3 24/05/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387506 1998 KQ5 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387507 1998 RF8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387508 1998 TD1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
387509 1998 TC26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
387510 1998 XW5 26/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387511 1999 AB20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387512 1999 NR54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
387513 1999 RN37 11/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387514 1999 RM190 10/09/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
387515 1999 SL2 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387516 1999 TQ1 01/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
387517 1999 TH48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387518 1999 TV128 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
387519 1999 TP131 06/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
387520 1999 TN135 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387521 1999 UT30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387522 1999 VL132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387523 1999 VH175 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387524 1999 VF196 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
387525 1999 XA164 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
387526 2000 AO162 04/01/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
387527 2000 CF139 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387528 2000 CF149 12/02/2000 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
387529 2000 DN17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387530 2000 DZ72 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
387531 2000 FA14 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
387532 2000 FS14 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387533 2000 FE74 29/03/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,8 km MPC · JPL
387534 2000 GX118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387535 2000 QJ129 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387536 2000 QP154 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387537 2000 QG197 29/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387538 2000 SP208 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387539 2000 SO348 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387540 2000 UV63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387541 2000 VN61 09/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
387542 2000 WA24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387543 2000 WL32 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387544 2000 YV 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387545 2001 AP46 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
387546 2001 BZ3 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
387547 2001 BE5 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387548 2001 BK6 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387549 2001 BT18 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
387550 2001 FT128 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387551 2001 FR182 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
387552 2001 FS182 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387553 2001 PY65 15/08/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
387554 2001 QT69 17/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
387555 2001 QH85 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387556 2001 QW99 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
387557 2001 RE14 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
387558 2001 RQ42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
387559 2001 RQ52 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
387560 2001 RW123 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
387561 2001 SP7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387562 2001 SL15 16/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
387563 2001 SE60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387564 2001 SB129 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
387565 2001 SL167 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387566 2001 SY186 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
387567 2001 SJ252 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
387568 2001 SX263 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
387569 2001 SC285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387570 2001 SY292 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
387571 2001 SN332 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387572 2001 SP344 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
387573 2001 TW4 08/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
387574 2001 TN21 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
387575 2001 TP95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387576 2001 TT98 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
387577 2001 TU142 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
387578 2001 TE177 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
387579 2001 TV188 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
387580 2001 TB200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387581 2001 TV213 13/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
387582 2001 TM215 13/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
387583 2001 TV236 08/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
387584 2001 UM71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387585 2001 UX81 20/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
387586 2001 UF166 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387587 2001 UV172 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387588 2001 UO209 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387589 2001 UJ215 23/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
387590 2001 VV10 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387591 2001 VP127 11/11/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
387592 2001 WV21 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
387593 2001 WO37 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387594 2001 XN78 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
387595 2001 XS82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387596 2001 XZ129 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387597 2001 XK151 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
387598 2001 XH161 14/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387599 2001 XF180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387600 2001 XO245 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL