Danh sách tiểu hành tinh/387101–387200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387101 2012 TE134 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387102 2012 TR135 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387103 2012 TS138 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387104 2012 TW138 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
387105 2012 TQ142 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387106 2012 TW143 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
387107 2012 TC150 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387108 2012 TE150 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387109 2012 TM151 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387110 2012 TW152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387111 2012 TT153 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387112 2012 TW153 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387113 2012 TP155 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387114 2012 TB161 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387115 2012 TF166 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387116 2012 TF167 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
387117 2012 TF168 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387118 2012 TN168 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
387119 2012 TO168 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
387120 2012 TB169 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
387121 2012 TN175 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387122 2012 TG179 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387123 2012 TK183 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387124 2012 TC184 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387125 2012 TK184 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387126 2012 TQ184 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387127 2012 TQ186 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387128 2012 TA190 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
387129 2012 TF190 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387130 2012 TT190 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387131 2012 TX191 31/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387132 2012 TB194 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387133 2012 TV194 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387134 2012 TE195 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
387135 2012 TC196 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
387136 2012 TF198 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387137 2012 TB199 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387138 2012 TM199 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
387139 2012 TS199 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387140 2012 TZ199 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
387141 2012 TD201 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387142 2012 TJ205 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387143 2012 TG207 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387144 2012 TZ209 14/02/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
387145 2012 TD214 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387146 2012 TL216 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387147 2012 TP220 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
387148 2012 TK223 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387149 2012 TV225 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387150 2012 TA232 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387151 2012 TS232 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
387152 2012 TF233 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387153 2012 TP233 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387154 2012 TS234 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
387155 2012 TK235 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387156 2012 TR240 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
387157 2012 TS240 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387158 2012 TB242 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387159 2012 TJ242 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387160 2012 TX242 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387161 2012 TY243 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
387162 2012 TN244 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
387163 2012 TE245 14/09/2012 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
387164 2012 TR245 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387165 2012 TN247 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387166 2012 TZ249 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387167 2012 TD251 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
387168 2012 TL254 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387169 2012 TO255 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387170 2012 TW256 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
387171 2012 TZ256 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
387172 2012 TE257 15/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
387173 2012 TG257 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387174 2012 TU257 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387175 2012 TV259 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387176 2012 TX260 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387177 2012 TY262 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387178 2012 TJ264 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387179 2012 TU264 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387180 2012 TD267 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387181 2012 TJ272 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387182 2012 TH274 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387183 2012 TJ274 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387184 2012 TN275 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387185 2012 TD278 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387186 2012 TD281 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387187 2012 TD285 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387188 2012 TJ285 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
387189 2012 TV285 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387190 2012 TF286 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387191 2012 TK286 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387192 2012 TR286 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387193 2012 TA290 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
387194 2012 TB295 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
387195 2012 TA298 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
387196 2012 TC303 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
387197 2012 TK303 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
387198 2012 TJ304 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387199 2012 TF305 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
387200 2012 TJ306 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL