Danh sách tiểu hành tinh/386801–386900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386801 2010 ER130 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386802 2010 EA139 14/03/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386803 2010 EV140 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386804 2010 EL147 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
386805 2010 FX2 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386806 2010 FY4 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386807 2010 FL5 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
386808 2010 FU20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386809 2010 FE21 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386810 2010 FK24 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386811 2010 FX26 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386812 2010 FZ28 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386813 2010 FG57 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386814 2010 FH87 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386815 2010 FN94 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386816 2010 GP23 05/04/2010 Sandlot G. Hug 2,8 km MPC · JPL
386817 2010 GN24 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386818 2010 GB27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386819 2010 GR29 08/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
386820 2010 GK33 10/04/2010 Plana F. Fratev 940 m MPC · JPL
386821 2010 GS62 06/04/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
386822 2010 GY99 04/04/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
386823 2010 GX106 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386824 2010 GS120 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
386825 2010 GJ124 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386826 2010 GL126 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386827 2010 GQ140 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386828 2010 GY143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386829 2010 GG161 09/04/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
386830 2010 GV172 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386831 2010 HX56 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
386832 2010 HU58 25/04/2010 WISE WISE 8,6 km MPC · JPL
386833 2010 HE103 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386834 2010 JM31 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386835 2010 JG34 06/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386836 2010 JO39 23/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
386837 2010 JT72 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386838 2010 JJ73 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386839 2010 JK85 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386840 2010 JX106 12/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
386841 2010 JW110 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386842 2010 JQ117 18/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
386843 2010 JB170 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386844 2010 JL177 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
386845 2010 JZ177 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386846 2010 KS14 17/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
386847 2010 LR33 06/06/2010 WISE WISE APO 660 m MPC · JPL
386848 2010 LG110 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386849 2010 LC128 13/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
386850 2010 MM 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
386851 2010 ME75 26/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
386852 2010 PQ66 14/08/2010 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
386853 2010 UM79 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
386854 2010 UT79 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
386855 2010 UT96 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386856 2010 XZ7 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
386857 2010 XR39 22/01/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
386858 2010 XS63 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386859 2011 AB23 05/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
386860 2011 BD13 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
386861 2011 DX5 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
386862 2011 DR8 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386863 2011 DB13 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
386864 2011 DQ19 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
386865 2011 DE20 23/02/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386866 2011 EX9 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386867 2011 EB39 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
386868 2011 EF42 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
386869 2011 EC45 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
386870 2011 EE53 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
386871 2011 EJ70 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
386872 2011 FK4 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386873 2011 FR5 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
386874 2011 FT5 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
386875 2011 FR8 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
386876 2011 FG13 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386877 2011 FV24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386878 2011 FZ28 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
386879 2011 FS43 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
386880 2011 FU45 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386881 2011 FW46 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
386882 2011 FV65 20/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386883 2011 FM86 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386884 2011 FS131 04/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
386885 2011 FJ144 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386886 2011 FC149 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386887 2011 GG22 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
386888 2011 GX25 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386889 2011 GK31 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386890 2011 GP56 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
386891 2011 GD58 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
386892 2011 GA72 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386893 2011 GJ73 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
386894 2011 GK73 22/01/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
386895 2011 GZ75 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
386896 2011 GW79 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386897 2011 GW84 23/03/2001 Cima Ekar ADAS 710 m MPC · JPL
386898 2011 HZ4 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386899 2011 HP12 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
386900 2011 HF29 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL