Danh sách tiểu hành tinh/385801–385900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385801 2006 CS18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385802 2006 DO11 21/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
385803 2006 DL23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385804 2006 DS23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385805 2006 DO37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
385806 2006 DT52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385807 2006 DH57 24/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
385808 2006 DO67 22/02/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
385809 2006 DV91 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
385810 2006 DB120 20/02/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
385811 2006 DL121 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385812 2006 DC156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385813 2006 DX161 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385814 2006 DX198 27/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
385815 2006 EP16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385816 2006 EN28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385817 2006 EW69 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
385818 2006 FK7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385819 2006 FE14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385820 2006 FH28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
385821 2006 FZ50 24/03/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
385822 2006 FW53 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385823 2006 GN2 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385824 2006 GW6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385825 2006 GG12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385826 2006 GW28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385827 2006 GB32 06/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
385828 2006 GJ32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385829 2006 GQ54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385830 2006 HE3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385831 2006 HJ11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
385832 2006 HQ25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385833 2006 HJ31 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
385834 2006 HH43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
385835 2006 HP71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385836 2006 HE74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385837 2006 HP79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385838 2006 HW90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385839 2006 HS103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385840 2006 HF105 23/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385841 2006 HA109 30/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
385842 2006 HV109 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385843 2006 JY25 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 280 m MPC · JPL
385844 2006 JF52 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385845 2006 KB3 18/05/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
385846 2006 KK9 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385847 2006 KZ27 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385848 2006 KD30 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385849 2006 KC60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385850 2006 KF65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385851 2006 LV2 05/06/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
385852 2006 OQ5 22/07/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
385853 2006 PU35 12/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
385854 2006 QQ10 19/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,9 km MPC · JPL
385855 2006 QE64 25/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385856 2006 QH110 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
385857 2006 QZ136 16/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385858 2006 QC150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385859 2006 QY150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385860 2006 QG151 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385861 2006 QQ151 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
385862 2006 QK184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385863 2006 RE14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385864 2006 RR15 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
385865 2006 RF21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385866 2006 RS22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
385867 2006 RW29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385868 2006 RU36 12/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
385869 2006 RJ64 12/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
385870 2006 RL66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
385871 2006 RS71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385872 2006 RU71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385873 2006 RA74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385874 2006 RC83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
385875 2006 RJ101 01/09/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
385876 2006 SM16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385877 2006 SO16 17/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
385878 2006 SY31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385879 2006 SV35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 640 m MPC · JPL
385880 2006 SB77 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 590 m MPC · JPL
385881 2006 SP89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385882 2006 SG92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385883 2006 SO125 20/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
385884 2006 SO131 26/09/2006 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
385885 2006 SB141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
385886 2006 SF157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385887 2006 SR167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
385888 2006 SV181 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
385889 2006 SF207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385890 2006 SU225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385891 2006 SC227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385892 2006 SC232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385893 2006 SJ232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
385894 2006 SO233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385895 2006 SO234 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385896 2006 SN257 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385897 2006 SG258 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
385898 2006 SD275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385899 2006 SZ306 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
385900 2006 SL320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL