Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/386301–386400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386301 2008 SS28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386302 2008 SA29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386303 2008 SF29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386304 2008 SN35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386305 2008 SD45 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386306 2008 SL50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
386307 2008 SD53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386308 2008 SB56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386309 2008 SS56 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
386310 2008 SM59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386311 2008 SW59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386312 2008 SB64 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386313 2008 SO65 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386314 2008 SW65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386315 2008 SH66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386316 2008 SY72 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386317 2008 SQ80 23/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
386318 2008 SH86 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386319 2008 SE94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386320 2008 SV94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
386321 2008 SC100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386322 2008 SG116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386323 2008 SL127 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386324 2008 SQ130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386325 2008 SC151 09/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386326 2008 SQ151 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386327 2008 ST155 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386328 2008 SX159 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
386329 2008 SL167 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
386330 2008 SR170 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386331 2008 SS192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386332 2008 SJ193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386333 2008 SB201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386334 2008 SV207 27/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386335 2008 SE223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386336 2008 SP242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386337 2008 SZ243 24/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386338 2008 SB246 09/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386339 2008 SG250 23/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
386340 2008 SG259 23/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
386341 2008 SJ265 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386342 2008 SG269 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386343 2008 SG271 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386344 2008 SL271 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386345 2008 SW271 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386346 2008 SL284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386347 2008 SD287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386348 2008 SG288 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386349 2008 SD296 28/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
386350 2008 SR299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386351 2008 SY299 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386352 2008 SA303 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386353 2008 SF308 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386354 2008 TM5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
386355 2008 TU8 06/10/2008 Junk Bond D. Healy 1,2 km MPC · JPL
386356 2008 TS23 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386357 2008 TL45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386358 2008 TX45 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386359 2008 TW49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
386360 2008 TV67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386361 2008 TT85 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386362 2008 TY91 04/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
386363 2008 TQ95 02/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386364 2008 TP113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386365 2008 TG124 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386366 2008 TN127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386367 2008 TS127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386368 2008 TU128 08/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
386369 2008 TN131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386370 2008 TO139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386371 2008 TJ145 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386372 2008 TT149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386373 2008 TV164 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386374 2008 TO166 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386375 2008 TN173 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386376 2008 TQ177 23/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
386377 2008 UV11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386378 2008 UH28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386379 2008 UJ41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386380 2008 UB54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386381 2008 UR60 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386382 2008 UZ70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386383 2008 UF73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386384 2008 UJ79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386385 2008 UX86 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386386 2008 UZ107 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386387 2008 UB115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386388 2008 UN127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386389 2008 UH138 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386390 2008 US147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386391 2008 UO148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386392 2008 UU148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386393 2008 US158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386394 2008 UQ161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386395 2008 UD165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386396 2008 UB167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386397 2008 UP173 23/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386398 2008 UT173 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
386399 2008 UF180 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386400 2008 UC184 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL