Danh sách tiểu hành tinh/385301–385400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385301 2001 UU226 16/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
385302 2001 UQ228 16/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
385303 2001 VQ49 10/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385304 2001 VU71 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
385305 2001 VK73 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
385306 2001 VJ89 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
385307 2001 VQ112 12/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
385308 2001 VO130 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
385309 2001 WF16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
385310 2001 XS122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385311 2001 XP200 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385312 2001 XA232 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
385313 2001 XV244 15/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
385314 2001 YH28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385315 2001 YC62 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385316 2001 YY66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385317 2001 YT76 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385318 2001 YT138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385319 2001 YM149 19/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
385320 2002 AL66 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385321 2002 AX141 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385322 2002 AE177 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385323 2002 CH4 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
385324 2002 CJ5 04/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
385325 2002 CK25 08/02/2002 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
385326 2002 CK41 07/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
385327 2002 CK58 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385328 2002 CF188 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385329 2002 CQ245 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385330 2002 CL269 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 15 km MPC · JPL
385331 2002 CJ316 07/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385332 2002 FA26 19/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385333 2002 GH6 13/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
385334 2002 GA106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
385335 2002 GS128 12/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385336 2002 GX145 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385337 2002 GH182 05/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385338 2002 JJ10 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385339 2002 JH44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385340 2002 JZ115 11/05/2002 La Palma La Palma Obs. 13 km MPC · JPL
385341 2002 JW121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
385342 2002 LL 01/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
385343 2002 LV 01/06/2002 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
385344 2002 NT66 09/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
385345 2002 NW72 08/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
385346 2002 OT8 19/07/2002 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
385347 2002 OA29 29/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
385348 2002 OG33 18/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
385349 2002 OK34 22/07/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
385350 2002 PT9 05/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
385351 2002 PM29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
385352 2002 PF36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
385353 2002 PZ46 10/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385354 2002 PM80 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385355 2002 PQ87 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385356 2002 PC96 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385357 2002 PJ129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
385358 2002 PO138 08/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
385359 2002 PZ141 14/08/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
385360 2002 PW154 12/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 860 m MPC · JPL
385361 2002 PB169 08/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
385362 2002 PT170 05/08/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 233 km MPC · JPL
385363 2002 PW170 05/08/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 255 km MPC · JPL
385364 2002 PX173 08/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
385365 2002 PU174 15/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
385366 2002 PH175 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
385367 2002 PE176 07/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
385368 2002 PF179 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
385369 2002 PK179 08/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
385370 2002 QM13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
385371 2002 QS16 27/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
385372 2002 QJ19 26/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
385373 2002 QK72 17/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
385374 2002 QM119 30/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
385375 2002 QT124 17/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
385376 2002 RE8 03/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
385377 2002 RJ8 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
385378 2002 RV34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
385379 2002 RN58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
385380 2002 RN112 05/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
385381 2002 RT125 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385382 2002 RQ236 15/09/2002 Palomar R. Matson 2,5 km MPC · JPL
385383 2002 RK283 08/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
385384 2002 SW2 27/09/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
385385 2002 ST72 16/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
385386 2002 TH11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
385387 2002 TJ66 03/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
385388 2002 TR194 03/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385389 2002 TT263 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
385390 2002 TU319 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
385391 2002 TL378 15/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
385392 2002 UF55 29/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
385393 2002 VZ2 01/11/2002 La Palma La Palma Obs. 2,5 km MPC · JPL
385394 2002 VZ8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
385395 2002 VO14 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385396 2002 VR24 05/11/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
385397 2002 VQ26 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
385398 2002 VR30 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385399 2002 VK66 06/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
385400 2002 VF124 14/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL